• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Công văn 1267/TCHQ-GSQL năm 2018 về thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1267/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1267/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn thực phẩm (thay thế Nghị định s38/2012/NĐ-CP), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về sn phẩm, nguyên liệu được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm và miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

a) Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 7 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp phục vụ sản xuất (bao gồm: sản xuất để xuất khẩu hoặc sản xuất đ tiêu thụ nội địa hoặc gia công cho đối tác nước ngoài) thuộc diện được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm, miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

b) Về mã loại hình:

Khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp căn cứ vào Bảng mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCs ban hành kèm công văn số 2675/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan để thực hiện, đồng thời phải khai báo Mục đích sử dụng của lô hàng nhập khẩu và tự khai, tự chịu trách nhiệm sử dụng đúng Mục đích đã khai hải quan, trường hợp thay đổi Mục đích sử dụng từ nhập khẩu phục vụ sản xuất sang tiêu thụ nội địa thì phải thông báo cho cơ quan hải quan và thực hiện việc tự công bố sản phẩm và kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định trước khi thay đổi Mục đích sử dụng; cơ quan hải quan căn cứ nội dung khai báo của doanh nghiệp để giải quyết thông quan theo quy định. Trường hợp sử dụng không đúng Mục đích khai báo, nếu cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng khác kiểm tra phát hiện, doanh nghiệp phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Về Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Để có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc diện được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP (sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm), khi làm thủ tục hải quan, người khai nộp bản chụp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (có xác nhận của doanh nghiệp). Trường hợp dữ liệu về “Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm” được Bộ quản lý chuyên ngành cấp trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia, khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan tự tra cứu trên hệ thống và giải quyết thủ tục hải quan theo quy định, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

3. Đối với các nội dung vướng mắc khác, như: xác định các trường hợp thuộc diện kiểm tra giảm, cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, danh Mục hàng hóa phi kiểm tra an toàn thực phẩm, các trường hợp miễn kiểm tra, cơ sở đ xác định giy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp,... Hiện Tổng cục Hải quan đã tổng hợp, có văn bản trao đi với các Bộ quản lý chuyên ngành và sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi nhận được ý kiến của các Bộ, ngành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vưng mc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo Tổng cục (qua Cục GSQL về Hải quan) để có hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- TTC Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Các Bộ: Công Thương, NN&PTNT, Y tế, (để phối hợp);
- Cục QLRR (để th/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 1511/TCHQ-GSQL năm 2018

Tiếp theo công văn số 1267/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Trên cơ sở kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi làm việc với Cục Hải quan TP. Hải Phòng ngày 14/03/2018 và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ngày 15/03/2018 về tình hình triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nêu trên; Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung một số nội dung như sau:

1. Về Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 1267/TCHQ-GSQL dẫn trên. Người khai hải quan chỉ phải nộp lần đầu bản chụp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp) khi làm thủ tục hải quan tại Chi cục; Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lập cơ sở dữ liệu để theo dõi, kiểm tra đối chiếu, không yêu cầu người khai hải quan phải nộp cho các lần nhập khẩu tiếp theo, đồng thời scan 01 bản gửi Tổng cục Hải quan (Cục GSQL về Hải quan, email: vugsql@customs.gov.vn) để tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc phân luồng, kiểm tra hải quan.

2. Về áp dụng Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:

Tại khoản 1 Điều 42 quy định các sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước ngày Nghị định 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trên giấy và hết thời hạn sử dụng của sản phẩm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

a) Trường hợp sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm còn giá trị hiệu lực thì được áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

b) Việc nộp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thực hiện như đối với Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

c) Đối với sản phẩm rượu nhập khẩu:

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh rượu thì rượu nhập khẩu phải được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) trước khi nhập khẩu.

Việc doanh nghiệp nộp bản tự công bố sản phẩm theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì được chấp nhận để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP dẫn trên.

3. Về cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu:

Theo quy định tại các Điều 15, 18, 19, 37, 38, 39, các Bộ Y Tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương có trách nhiệm giao hoặc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Tuy nhiên, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã có hiệu lực từ ngày ký (ngày 02/02/2018), nhưng hiện nay cơ quan hải quan chỉ nhận được danh sách các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế chỉ định (công văn số 730/ATTP-KN ngày 28/02/2018), do vậy, trong khi chờ các Bộ công bố Danh sách các cơ quan được giao hoặc chỉ định thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, cơ quan hải quan căn cứ Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/ không đạt yêu cầu nhập khẩu do các cơ quan đã được các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP để quyết định thông quan hàng hóa.

4. Về đối tượng phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm:

Tại Phụ lục II, III, IV ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP phân công Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện nay, các Bộ đã ban hành Danh mục các sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định 38/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực, do vậy trong khi chờ các Bộ ban hành Danh mục hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, cơ quan hải quan tiếp tục căn cứ các Danh mục đã được các Bộ ngành ban hành theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP để giải quyết thủ tục hải quan theo quy định; Đối với các mặt hàng không thuộc Danh mục ban hành kèm Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì không yêu cầu phải kiểm tra an toàn thực phẩm.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu thuộc các Danh mục các sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục II, III, IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nhưng chưa được chi tiết tại các Danh mục đã được các Bộ ngành công bố thì cơ quan hải quan căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính để áp mã số HS và áp dụng chính sách quản lý theo quy định.

5. Các chứng từ phải nộp theo phương thức kiểm tra giảm:

Tại các Điều 16, 18, 19 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định phương thức kiểm tra giảm áp dụng tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 01 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên và thực hiện kiểm tra hồ sơ. Để có cơ sở thực hiện phân luồng kiểm tra hồ sơ theo tỷ lệ tối đa 5% theo quy định tại Điều 19, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan chỉ yêu cầu người khai hải quan nộp lần đầu các chứng từ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 18 (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp) khi làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục. Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lập cơ sở dữ liệu để theo dõi, kiểm tra đối chiếu, không yêu cầu người khai hải quan phải nộp cho các lần nhập khẩu tiếp theo, đồng thời scan 01 bản gửi Tổng cục Hải quan (Cục GSQL về Hải quan, email: vugsql@customs.gov.vn) để tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc phân luồng, kiểm tra hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục GSQL về Hải quan) để có hướng dẫn cụ thể./.

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 1511/TCHQ-GSQL năm 2018
Điều 4. Tự công bố sản phẩm
...
2. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.
...
Điều 13. Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm)
...
7. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 13. Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm)

1. Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1267/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn 1267/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật an toàn thực phẩm (ATTP).

 

Theo đó, Tổng cục Hải quan đưa ra một số quy định yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lưu ý như sau:

 • Miễn thủ tục tự công bố sản phẩm, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp phục vụ sản xuất (để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa hoặc gia công cho đối tác nước ngoài).
 • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan căn cứ vào Bảng mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCs (tại Công văn 2675/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015) và lưu ý:

  • Phải khai báo mục đích sử dụng của lô hàng nhập khẩu và tự chịu trách nhiệm về nội dung khai báo đó;
  • Nếu thay đổi mục đích từ nhập khẩu phục vụ sản xuất sang tiêu thụ nội địa thì phải thông báo cho cơ quan hải quan;
  • Trước khi thay đổi mục đích sử dụng phải thực hiện việc tự công bố sản phẩm và kiểm tra ATTP theo quy định.

Xem thêm hướng dẫn tại Công văn 1267/TCHQ-GSQL được ban hành ngày 09/3/2018.

Từ khóa: Công văn 1267/TCHQ-GSQL

428

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376584