• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 12696/BTC-ĐT năm 2014 hỗ trợ kinh phí đầu tư thực hiện dự án di dân khẩn cấp huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 12696/BTC-ĐT
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12696/BTC-ĐT
V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư thực hiện dự án di dân khẩn cấp huyn Tràng Định tỉnh Lạng Sơn.

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời văn bản số 678/UBND-KTN ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư thực hiện dự án di dân khẩn cấp huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 6006/VPCP-KTN ngày 07/8/2014); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Dự án Di dân thành lập bản mới Nặm Xà, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định nằm trong danh mục kèm theo văn bản số 47/TTr-BNN-KTHT ngày 30/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch Bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung giai đoạn 2011 - 2015.

Tuy nhiên đây là dự án mới, chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn; do vậy để có căn cứ xem xét, hỗ trợ vốn cho Tỉnh thực hiện dự án, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện các thủ tục thẩm định nguồn vốn của dự án theo quy định Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ NN&PTNT;
- Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;
- Vụ Ngân sách Nhà nước;
- Lưu: VT, ĐT. (12)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12696/BTC-ĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 10/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12696/BTC-ĐT

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250417