• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 127/CT-TTHT năm 2015 về chứng từ nộp tiền do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 127/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/CT-TTHT
V/v: Chứng từ nộp tiền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 1 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Hàng Hải
Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1
Mã số thuế: 0304184415

 

Trả lời văn thư số 100/KT ngày 10/12/2014 của Công ty về chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 85/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 17/06/2011 hướng dẫn quy trình phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc nhà nước- Tổng Cục Thuế- Tổng Cục Hải Quan và các Ngân hàng thương mại;

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:

+ Tại Điều 4 quy định:

Sửa đổi mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS và C1-03/NS) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính và mẫu Bảng kê nộp thuế (01/BKNT) ban hành kèm theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-02/NS và C1-03/NS) thay thế cho mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (gọi tắt là TABMIS).

...

+ Tại Điều 7 quy định:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Đối với những trường hợp thực hiện thủ tục, biểu mẫu theo các Thông tư quy định tại khoản 2 Điều này mà doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị thì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục, biểu mẫu theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực hiện đến hết 31/10/2014 mà không cần thông báo, đăng ký với cơ quan thuế. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định này.

2. Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu tại các Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư này.

...

Căn cứ Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/08/2014 của Bộ Tài Chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu;

Căn cứ quy định nêu trên, kể từ ngày 01/09/2014 khi Công ty nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước thì sử dụng mẫu số C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC , trường hợp Công ty đã sử dụng mẫu C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC đến hết ngày 31/10/2014 thì vẫn hợp lệ. Trường hợp Công ty nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu vào ngân sách nhà nước thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 126/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
4162-24536/2014/dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 127/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 08/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 127/CT-TTHT

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267072