• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 128/VKSTC-V3 năm 2018 về xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địa do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/VKSTC-V3
V/v xử lý hành vi liên quan đến pháo

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

nh gửi: Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sau khi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Công văn số 340/TANDTC-PC ngày 22/12/2017 về việc xử lý hành vi tàng tr, vận chuyn, buôn bán pháo hoa n” trong nội địa, Viện kim sát nhân dân một số tnh, thành phố có báo cáo xin ý kiến Viện kiểm sát nhân dân tối cao về các vướng mắc:

- Công văn số 340/TANDTC-PC nêu trên không phải là văn bản quy phạm pháp luật, là văn bản hướng dẫn trong ngành Tòa án thì có áp dụng trong ngành Kiểm sát hay không? Đề nghị có hướng dẫn thng nhất gia Viện kim sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao để Viện kim sát địa phương xử lý hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Nếu kết luận của cơ quan chuyên môn xác định vật chứng thu giữ có chứa thuốc pháo và gây tiếng nổ, không phụ thuộc vào việc loại pháo này có các đặc tính khác (như tạo hiệu ứng ánh sáng có màu sắc...) thì có xử lý hình s được không?

Về các vướng mắc nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

1. Nội dung Công văn số 340/TANDTC-PC ngày 22/12/2017 của Tòa án nhân dân tối cao nêu: Trường hợp kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định vật chứng thu gi là pháo n hoặc có đầy đ các đặc tính của pháo n (có chứa thuốc pháo và gây tiếng nổ) thì xem xét, xử lý về hình sự, không phụ thuộc vào việc loại pháo này có các đặc tính khác (như tạo hiệu ứng ánh sáng có màu sắc...); việc xử lý đối với trường hợp này được thực hiện như hướng dẫn tại Công văn số 91/TANDTC-PC ngày 28/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo n trong nội địa. Hướng dẫn nêu trên của Tòa án nhân dân ti cao đã thng nhất đường li xét xử các hành vi tàng tr, vận chuyn, buôn bán các loại pháo mang đặc tính của pháo nổ (th hiện sự nguy him của loại pháo này) phù hợp với Kiến nghị s 4764/VKSTC-V3 ngày 22/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc đưa pháo hoa có chứa thuc pháo và gây nổ vào danh mục hàng cấm kinh doanh, đáp ứng với u cầu đấu tranh xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo đang diễn ra hết sức phức tạp các địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán sp tới. Vì vậy, Viện kiểm sát các cấp vận dụng văn bn của Tòa án nhân dân tối cao đ xử lý các hành vi liên quan đến pháo.

2. Căn cứ khoản 5 Điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định các trường hợp bt buộc phải trưng cu giám định khi cn xác định về “vt liệu nổ”. Do đó, trong quá trình trưng cầu giám định về pháo, Viện kiểm sát các cấp yêu cầu Cơ quan điều tra trưng cu cơ quan chuyên môn xác định v đặc tính của pháo (có chứa thuốc pháo hoặc thuốc nổ và gây tiếng nổ được không?). Nội dung trưng cầu, kết luận giám định thực hiện theo đúng các quy định của Điều 205 và 213 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

3. Trên cơ sở kết quả giám định, căn cứ tính chất mức độ hành vi vi phạm, tính chất của loại pháo, số lượng pháo... Viện kiểm sát các cấp ch động họp bàn với cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp đ quyết định việc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc x lý hành chính theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2018.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đng chí Viện trưng VKSTC (để báo cáo);
- Các đồng chí Phó Viện trưng VKSTC (để báo cáo);
- TANDTC (để phi hợp);
- Bộ Công an (để phi hợp);
- Viện kim sát quân sự Trung ương;
- Vụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, Thanh tra VKSTC;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3;
- Cơ quan CSĐT Bộ Công an (để phi hợp);
- Cơ quan ANĐT Bộ Công an (để phi hợp);
- C54 Bộ Công an (để phi hợp);
- Lưu: VT, V3.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN KINH TẾ
Nguyễn Văn Quảng

 

 

Điều 206. Các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định

Bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định:
...
5. Chất ma tuý, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 205. Trưng cầu giám định

1. Khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 206 của Bộ luật này hoặc khi xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định.

2. Quyết định trưng cầu giám định có các nội dung:

a) Tên cơ quan trưng cầu giám định; họ tên người có thẩm quyền trưng cầu giám định;

b) Tên tổ chức; họ tên người được trưng cầu giám định;

c) Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định;

d) Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);

đ) Nội dung yêu cầu giám định;

e) Ngày, tháng, năm trưng cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định.

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định trưng cầu giám định, cơ quan trưng cầu giám định phải giao hoặc gửi quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; gửi quyết định trưng cầu giám định cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.
...
Điều 213. Kết luận giám định

1. Kết luận giám định phải ghi rõ kết quả giám định đối với những nội dung đã được trưng cầu, yêu cầu và những nội dung khác theo quy định của Luật giám định tư pháp.

2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra kết luận giám định, tổ chức, cá nhân đã tiến hành giám định phải gửi kết luận giám định cho cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận giám định, cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

3. Để làm sáng tỏ nội dung kết luận giám định, cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân đã tiến hành giám định giải thích kết luận giám định; hỏi thêm người giám định về những tình tiết cần thiết.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 128/VKSTC-V3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Văn Quảng
Ngày ban hành: 10/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/01/2018, VKSNDTC có Công văn 128/VKSTC-V3 giải đáp vướng mắc về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” (đã được hướng dẫn tại Công văn 340/TANDTC-PC ngày 22/12/2017 của TANDTC).

 

Theo đó, VKSNDTC thống nhất ý kiến:

  • Vận dụng các văn bản hướng dẫn tại Công văn 340/TANDTC-PCCông văn 91/TANDTC-PC của TANDTC để xử lý các hành vi liên quan đến pháo;

  • Yêu cầu Cơ quan điều tra trưng cầu cơ quan chuyên môn xác định đặc tính của pháo đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định và thực hiện theo đúng quy định tại Điều 205 và 213 BLTTHS 2015;

  • Dựa vào kết quả giám định, tính chất mức độ hành vi, tính chất của loại pháo,… VKS các cấp kết hợp với cơ quan tiến hành tố tụng quyết định việc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý hành chính theo quy định pháp luật. 

Chi tiết nội dung giải đáp xem tại Công văn 128/VKSTC-V3.

Từ khóa: Công văn 128/VKSTC-V3

434

Thành viên
Đăng nhập bằng Google