• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Công văn 1287/UBDT-CSDT năm 2019 về xây dựng Đề án Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1287/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1287/UBDT-CSDT
V/v xây dựng Đề án Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và min núi

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết s01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trong đó, giao Ủy ban Dân tộc xây dựng Đán tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương triển khai xây dựng Đ án. Đến nay, đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Tuy nhiên, tại Báo cáo Thẩm tra Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (Báo cáo số 1016/BC-HĐDT14 ngày 17/10/2019), trong đó đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xây dựng, hoàn thiện tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trong nửa đầu năm 2020. Mặt khác, tại buổi thảo luận Tổ, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đang có 2 nhóm ý kiến như sau:

- Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi là cơ sở quan trọng làm căn cứ xác định phạm vi, đối tượng để hoạch định chính sách, huy động, bố trí nguồn lực đầu tư. Do đó, việc ban hành bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Một số ý kiến đề nghị tiếp tục giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành như hiện nay.

Để đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo, đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban Dân tộc trình Hồ sơ Đán tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng TT Trương Hòa Bình (để bc);
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1287/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 31/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1287/UBDT-CSDT

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427210