• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Công văn 1291/GSQL-GQ3 năm 2018 về khai báo tiêu chí tờ khai vận chuyển độc lập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1291/GSQL-GQ3
V/v khai báo tiêu chí tờ khai vận chuyển độc lập

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 320/HQCB-NV ngày 20/3/2018 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về vướng mắc khai báo tiêu chí tờ khai vận chuyển độc lập theo Phụ lục II «Chỉ tiêu thông tin Tờ khai vận chuyển hàng hóa» tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC , Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khai báo các thông tin khác tại tiêu chí “Ghi chú 1”: Ngoài thông tin bắt buộc đối với loại hình vận chuyển là QU, trường hợp có các thông tin khác liên quan đến lô hàng mà chưa được khai báo tại các tiêu chí khác trên tờ khai, người khai hải quan khai báo bổ sung tại tiêu chí này để làm rõ phục vụ cho mục đích khai báo.

2. Về tiêu chí “Số hàng hóa (Số B/L, số AWB...): Trường hợp mở t khai vận chuyển độc lập mới do thay đổi cửa khẩu xuất, người khai hải quan thực hiện khai báo tiêu chí “số hàng hóa (số B/L, số AWB,...) trên tờ khai vận chuyển độc lập mới theo thông tin tại tờ khai vận chuyển độc lập ban đầu để đảm bảo việc theo dõi thông tin lô hàng vận chuyển.

3. Về tiêu chí “Ký hiệu, số hiệu”: Tờ khai nhập khẩu, hợp đồng, hóa đơn,... không phải là số hiệu, ký hiệu của hàng hóa nên việc khai báo thông tin này vào tiêu chí “Ký hiệu, số hiệu” trên tờ khai như đề cập tại điểm 3 công văn số 320/HQCB-NV dẫn trên là không phù hợp. Đây không phải là tiêu chí bắt buộc, do vậy người khai hải quan chỉ khai báo tiêu chí này trong trường hợp hàng hóa có số hiệu, ký hiệu riêng.

4. Về tiêu chí “Địa điểm xuất phát”: Căn cứ hướng dẫn khai báo tại Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC , đề nghị thực hiện khai báo mã địa điểm xuất phát là mã cảng, mã sân bay, mã cửa khẩu của Hải quan nơi đi (nơi mở tờ khai vận chuyển độc lập).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1291/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 07/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1291/GSQL-GQ3

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381727