• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Công văn 13002/BTC-TCT năm 2014 về quản lý công tác in, phát hành và sử dụng các loại biên lai của Cục Thi hành án dân sự do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 13002/BTC-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13002/BTC-TCT
V/v Quản lý công tác in, phát hành và sử dụng các loại biên lai của Cục Thi hành án dân sự

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 369/CT-HCQTTVAC ngày 21/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc quản lý công tác in, phát hành và sử dụng các loại biên lai của Cục Thi hành án Dân sự, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước quy định: “Chứng từ thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư này là Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí lập khi thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ điểm 1.2, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 153/2012/TT-BTC quy định nội dung bắt buộc của chứng từ thu phí, lệ phí: “e) Tên, mã số thuế của cơ quan thu phí, lệ phí”;

Đối với Biên lai thu phí, lệ phí đã in nhưng chỉ không có chỉ tiêu”Mã số thuế của cơ quan thu phí, lệ phí”; để tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Thi hành án dân sự, đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tiếp tục sử dụng theo mẫu đã in.

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; Bộ Tài chính sẽ xem xét, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung nội dung trong Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Vụ PC, CS (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCT(VT, TVQT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Điều 2. Hình thức và nội dung của chứng từ thu tiền phí, lệ phí

1. Các yêu cầu bắt buộc

...

1.2. Nội dung ghi trên chứng từ thu tiền phí, lệ phí

Các nội dung thông tin trên Biên lai phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy, bao gồm:

a) Tên loại Biên lai (in sẵn mệnh giá hoặc không mệnh giá). Mẫu Biên lai tham khảo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Ký hiệu mẫu Biên lai và ký hiệu Biên lai: Ký hiệu mẫu Biên lai là các thông tin thể hiện loại Biên lai, số liên Biên lai và số thứ tự mẫu loại Biên lai. Ký hiệu Biên lai là dấu hiệu phân biệt các Biên lai bằng hệ thống các chữ cái tiếng Việt và năm tạo Biên lai (tham khảo hướng dẫn tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư).

c) Ký hiệu thứ tự của Biên lai.

d) Liên của Biên lai: là số tờ trong cùng một số thứ tự Biên lai.

e) Tên, mã số thuế của cơ quan thu phí, lệ phí.

g) Tên loại phí, lệ phí.

h) Số tiền phí, lệ phí phải nộp (viết đồng thời bằng số và bằng chữ).

i) Ngày, tháng, năm lập Biên lai.

k) Họ tên, chữ ký của người thu tiền .

l) Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in Biên lai (đối với trường hợp đặt in).

m) Tên, mã số thuế của tổ chức cung cấp phần mềm tự in Biên lai (đối với trường hợp tự in).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

...

2. Chứng từ thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư này là Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí lập khi thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Biên lai thu tiền phí, lệ phí (gọi tắt là Biên lai) gồm:

2.1. Biên lai thu tiền phí, lệ phí không có mệnh giá: là loại Biên lai mà trên đó số tiền thu được do cơ quan thu phí, lệ phí ghi (hoặc in từ máy tính hay các máy tính tiền khác) sau mỗi lần thu các loại phí, lệ phí sau:

- Các loại phí, lệ phí được pháp luật quy định mức thu bằng tỷ lệ phần trăm (%).

- Các loại phí, lệ phí có nhiều chỉ tiêu thu tuỳ thuộc vào yêu cầu của tổ chức, cá nhân nộp tiền phí, lệ phí.

- Các loại phí, lệ phí mang tính đặc thù trong giao dịch quốc tế.

2.2. Biên lai thu tiền phí, lệ phí in sẵn mệnh giá: là loại Biên lai mà trên mỗi tờ Biên lai đã có sẵn giá tiền cho mỗi lần nộp tiền và được sử dụng để thu các loại phí, lệ phí mà mức thu được cố định cho từng lần (kể cả các hình thức tem, vé) như:

- Phí qua cầu, qua phà.

- Phí chợ.

- Phí thăm bảo tàng, danh lam thắng cảnh.

- Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

- Các loại phí, lệ phí khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13002/BTC-TCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13002/BTC-TCT

257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250418