• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Công văn 1302/VPCP-KGVX năm 2018 về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1302/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302/VPCP-KGVX
V/v điều chỉnh ch tiêu kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

  

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (tại văn bản số 05/TTr-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018) về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (bản chụp văn bản kèm theo).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UBND tỉnh Phú Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1302/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 05/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1302/VPCP-KGVX

349

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374544