• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 13040/BTC-VP năm 2013 về công việc đơn vị chậm xử lý, cần đẩy nhanh tiến độ do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 13040/BTC-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13040/BTC-VP
Về một số công việc đơn vị chậm xử lý, cn đy nhanh tiến độ

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, Văn phòng Bộ xin thông báo cụ thể những công việc các đơn vị chậm xử lý (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) và những công việc cần đẩy nhanh tiến độ (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo) đối với các văn bản của Văn phòng Chính phủ về thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ (từ ngày 15/9/2013 đến ngày 30/9/2013) để đồng chí Thủ trưởng các đơn vị biết, khẩn trương thực hiện.

Để kịp thời tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ về tiến độ, kết quả tình hình thực hiện, Văn phòng Bộ kính đề nghị đồng chí Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo việc đánh giá tình hình thực hiện về xử lý giải quyết theo các nội dung công việc được phân công để Văn phòng tổng hợp báo cáo Bộ. Báo cáo trình Lãnh đạo Bộ (qua Văn phòng Bộ) bao gồm cả bản giấy và gửi file điện tử theo địa chỉ doviettien@mof.gov.vn.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo để đồng chí Thủ trưởng các đơn vị biết và thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đôn đốc và giải quyết các công việc, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ TĐKT (để theo dõi và bình xét thi đua);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Chi

Lưu ý: Các đơn vị gửi báo cáo trình Bộ (qua Văn phòng Bộ):

- Trước ngày 10 hàng tháng đối với rà soát 15 ngày cuối hàng tháng;

- Trước ngày 25 hàng tháng đối với rà soát 15 ngày đầu hàng tháng.

 

DANH SÁCH

GỬI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỀ XỬ LÝ GIẢI QUYẾT THEO CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG TẠI VĂN BẢN SỐ 12264/BTC-VP NGÀY 16/9/2013
(kèm theo văn bản số         /BTC-VP ngày 30/9/2013)

TT

Đơn vị

Đơn vị thực hiện việc gửi báo cáo

Ghi chú

Bản giấy

File điện tử

Không

Không

1

Cục QLN

x

 

x

 

 

2

Vụ TCNH

x

 

x

 

 

3

Cục TCDN

x

 

x

 

 

4

Vụ ĐT

 

x

 

x

 

5

Vụ NSNN

x

 

x

 

 

6

TCHQ

 

x

 

x

 

7

Vụ I

 

x

 

x

 

8

Vụ PC

x

 

x

 

 

9

Cục QLCS

x

 

x

 

 

10

Vụ HCSN

x

 

x

 

 

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÔNG VIỆC CHẬM XỬ LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, TTG CP TỪ NGÀY 15/9/2013 ĐẾN 30/9/2013
(Kèm theo công văn s:      /BTC-VP ngày 30/9/2013)

TT

Số, ngày tháng văn bản

Trích yếu của văn bản

Nội dung ý kiến chỉ đạo

Đơn vị

Ngày trả cv cho đơn vị

Thời hạn trả lời

Ghi chú

 

CPhủ

Bộ TC

 

Chủ trì

Phối hợp

 

1

7692/VPCP-KGVX ngày 16/9/2013

V/v kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông theo Quyết định số 550/QĐ-TTg

Văn phòng Chính phủ nhận được Tờ trình số 49/TTr-BTTTT ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013 (bản chụp kèm theo).

Đề nghị quý Bộ gửi ý kiến về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2013 đtổng hợp trình Thtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

TCHQ (Vụ NS báo cáo Bộ điểm 3 gạch cuối)

HCSN, NSNN

19/9

Trước 20/9

19/9

Vụ NSNN sẽ tham gia khi nhận được đề nghị của TCHQ

 

2

7640/VPCP-KGVX ngày 13/9/2013

V/v hợp tác truyền thông giữa Báo Nông thôn Ngày nay và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 740-CV/HNDTW ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Hội Nông dân Việt Nam và văn bản số 2385 CV/BCĐTNB ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc hợp tác truyền thông giữa Báo Nông thôn Ngày nay và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (02 bn chụp kèm theo).

Đề nghị quý Bộ gửi ý kiến về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2013 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

HCSN

NSNN

18/9

Trước 20/9

18/9

Vụ HCSN đang gửi Vụ NSNN lấy YKTG

 

3

7654/VPCP-KTTH ngày 13/9/2013

V/v lấy ý kiến về việc sử dụng vốn kế hoạch năm 2011 bố trí không đúng quy định theo Nghị quyết 11/NQ-CP và chưa giải ngân năm 2012

Văn phòng Chính phủ đã nhận được văn bản số 6760/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng số vốn kế hoạch năm 2011 bố trí không đúng quy định của Nghị quyết 11/NQ-CP và chưa giải ngân kế hoạch năm 2012 (bản chụp công văn kèm theo).

Đề nghị quý cơ quan gửi ý kiến về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 9 năm 2013.

ĐT

NSNN

18/9

Trước 25/9

23/9

 

 

4

7652/VPCP-KTN ngày 13/9/2013

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 48/2010/NĐ-CP

Tham gia ý kiến của Thành viên Chính phủ

ĐT

 

18/9

Trước 22/9

19/9

 

 

5

7664/VPCP-ĐMDN ngày 13/9/2013

V/v xin ý kiến về việc cổ phần hóa Công ty mẹ-TCT Xây dựng Hà Nội

Ngày 11 tháng 9 năm 2013, Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 1881/BXD-ĐMDN ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ về việc xin gia hạn thời điểm hoàn thành phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đến hết năm 2013 (bản sao công văn gửi kèm theo).

Đnghị Quý Bộ gửi ý kiến về Văn phòng Chính phủ trước ngày 23 tháng 9 năm 2013. Sau thời hạn trên, Văn phòng Chính phủ sẽ thực hiện theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ.

TCDN

 

17/9

Trước 23/9

20/9

 

 

6

7566/VPCP-KTN ngày 10/9/2013

V/v lấy ý kiến về giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện hợp đồng gói thầu EX-10, Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Về đề nghị của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (công văn số 130823.06/CV-TCT ngày 23 tháng 8 năm 2013) liên quan đến việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện hợp đồng gói thầu EX-10, Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan có ý kiến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 19 tháng 9 năm 2013.

QLN

NSNN, ĐT, TCNH

16/9

Trước 19/9

17/9

Cục QLN đang gửi các đơn vị lấy YKTG

 

7

7619/VPCP-KTN ngày 12/9/2013

V/v phương án giá bán khí thị trường

Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 7975/BCT-TCNL ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ về giá khí mỏ Hải Thạch- Mộc Tinh (lô 05-2&05-3).

Đề nghị quý các Bộ gửi ý kiến về Văn phòng Chính phủ trước ngày 24 tháng 9 năm 2013.

TCT

TCDN, QLG, NSNN, PC

17/9

Trước 24/9

20/9

 

 

8

7599/VPCP-TCCV ngày 11/9/2013

V/v lấy ý kiến đối với việc rà soát cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và thu hút cán bộ trí thức trẻ tình nguyện đến công tác ở các huyện, xã nghèo

Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 3151/BC-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và thu hút cán bộ trí thức trẻ tình nguyện đến công tác ở các huyện, xã nghèo (sao gửi kèm theo).

Đề nghị quý Bộ gửi ý kiến về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2013

NSNN

 

17/9

Trước 20/9

17/9

Trình LĐ Bộ ngày 25/9/2013

 

9

7625/VPCP-KTN ngày 12/9/2013

V/v đu tư đường HChí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và quốc lộ 1 đoạn La Sơn Lăng Cô

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (các công văn: số 3846/UBND-XDGT ngày 05 tháng 8 năm 2013 và số 100/BC-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2013) và của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8839/BGTVT-ĐTCT ngày 27 tháng 8 năm 2013) trong việc đầu tư đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và quốc lộ 1 đoạn La Sơn Lăng Cô, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2013. Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế biết, thực hiện

ĐT

NSNN

17/9

Trước 20/9

18/9

 

 

10

7732/VPCP-ĐMDN ngày 17/9/2013

V/v kết quả thực hiện thí điểm phương án sắp xếp, đổi mới Nông trường Hà Trung

Ngày 13 tháng 9 năm 2013, Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 1978/ĐTKDV-ĐT2 ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc báo cáo kết quả thí điểm phương án sắp xếp, đổi mới Nông trường Hà Trung (sao gửi kèm theo).

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, đề nghị các cơ quan cho ý kiến bằng văn bản về đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Cơ quan.

Đề nghị Quý Cơ quan gửi ý kiến về Văn phòng Chính phủ trước ngày 24 tháng 9 năm 2013. Sau thời hạn trên, Văn phòng Chính phủ sẽ thực hiện đúng Quy chế làm việc của Chính phủ.

TCDN

 

20/9

Trước 24/9

23/9

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÔNG VIỆC CẦN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, TTG CP TỪ NGÀY 15/9/2013 ĐẾN 30/9/2013
(Kèm theo công văn s:    /BTC-VP ngày 30/9/2013)

TT

Số, ngày tháng văn bản

Trích yếu của văn bản

Nội dung ý kiến chỉ đạo

Đơn v

Ngày trả cv cho đơn vị

Thời hạn trả lời

Ghi chú

 

CPhủ

Bộ TC

 

Chủ trì

Phối hợp

 

1

7633/VPCP-KTTH ngày 13/9/2013

V/v đôn đốc gửi ý kiến tham gia đối với kiến nghị của UBND tỉnh Bạc Liêu

Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 7210/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 8 năm 2013 đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến tham gia đối với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại văn bản số 149/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2013 về việc hỗ trợ kinh phí chống triều cường gây ảnh hưởng trực tiếp đến nuôi trng thủy sản, kinh doanh, hạ tầng kỹ thuật và đời sống của nhân dân khu vực phía nam Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu nhưng đến nay, đã quá thời hạn quy định Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được ý kiến tham gia của các Bộ.

Để có đcơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ, đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có ý kiến tham gia bằng văn bản và gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định.

ĐT

NSNN

18/9

 

 

 

 

2

7606/VPCP-KTTH ngày 12/9/2013

V/v gửi ý kiến tham gia về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 23 tháng 8 năm 2013, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7074/VPCP-KTTH gửi các Bộ: Công Thương, Tài chính để tham gia ý kiến về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6033/BKHĐT-QLKKT ngày 20 tháng 8 năm 2013 về việc mức vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 05 tháng 9 năm 2013. Đến nay, Văn phòng Chính phủ chưa nhận được văn bản trả lời của các Bộ.

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tuớng Vũ Văn Ninh, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ: Công Thương, Tài chính khẩn trương gửi văn bản tham gia ý kiến về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ

ĐT

NSNN

17/9

 

 

 

 

3

7561/VPCP-KGVX ngày 10/9/2013

V/v triển khai Đề án "Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020".

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 7423/BCT-KHCN ngày 20 tháng 8 năm 2013 về việc triển khai Đề án Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý đề xuất của Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước thực hiện Dự án Tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy thuộc Đề án tăng cường kim soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 đã được phê duyệt theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình xác định nội dung, giao và quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ phù hợp với mục tiêu của Đán, bảo đảm hiệu quả và khả năng ứng dụng, đúng thẩm quyền theo quy định.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan trong việc phân bổ, cấp kinh phí cho các nhiệm vụ thuộc Đán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và khả năng cân đối ngân sách.

HCSN

NSNN

16/9

 

 

Vụ HCSN đang phối hợp các đvị chức năng các Bộ TNMT, KHCN

 

4

7528/VPCP-QHQT ngày 9/9/2013

V/v Dự án Nhà máy điện gió Lợi Hải sử dụng tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Đan Mạch

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5633/BKHĐT-KTĐN ngày 06 tháng 8 năm 2013) về việc phê duyệt danh mục Dự án “Nhà máy điện gió Lợi Hải” sử dụng tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Đan Mạch, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan thẩm định phương án tài chính, năng lực tài chính và khả năng hoàn trả vốn vay ODA của Chủ dự án, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước khi xem xét, phê duyệt danh mục Dự án.

QLN

 

 

 

 

Bộ Tài chính đang phối hợp cùng Bộ Công thương thẩm định phương án tài chính.

 

5

7591/VPCP-KTTH ngày 11/9/2013

V/v báo cáo việc kiểm tra thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên của Lạng Sơn, Hưng Yên, Tây Ninh

Tại các văn bản số 2456/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 3 năm 2013 và số 3795/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 5 năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương giải trình rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc phân bổ, giải ngân chưa đúng quy định số vốn trái phiếu Chính phủ giao bổ sung giai đoạn 2012-2015 của Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên của các tỉnh Lạng Sơn, Hưng Yên, Tây Ninh, trong đó cần làm rõ số vốn trái phiếu Chính phủ mà các địa phương trên đã thực hiện, giải ngân trước (67,451 tỷ đồng) có nằm trong số vốn giao bổ sung cho địa phương và phù hợp với danh mục dự án, công trình đã được duyệt không; báo cáo Thủ tưng Chính phủ. Tuy nhiên đến nay Bộ Tài chính vẫn chưa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại các văn bản số 2456/VPCP-KTTH và số 3795/VPCP-KTTH nêu trên.

ĐT

NSNN

13/9

 

 

 

 

6

7499/VPCP-KTTH ngày 9/9/2013

V/v kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các dự án đóng tàu của tỉnh Thái Bình

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại văn bản số 2186/UBND-TM ngày 27 tháng 8 năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Phát trin Việt Nam xem xét, giải quyết các kiến nghị tại văn bản số 2186/UBND-TM ngày 27 tháng 8 năm 2013 nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính đề xuất giải pháp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

TCNH

 

12/9

 

 

 

 

7

7323/VPCP-KTTH ngày 3/9/2013

V/v Kinh phí thực hiện Đán Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2013

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10656/BTC-NSNN ngày 13 tháng 8 năm 2013 về việc kinh phí thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thc cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ngân sách trung ương năm 2013 đang rất khó khăn và phải tập trung nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách như an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội..., vì vậy giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương chủ động bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Đề án trên, trong đó bao gồm cả nguồn tiết kiệm từ các nội dung hoạt động khác theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành

NSNN

 

16/9

 

 

Đã trình Bộ ngày 20/9 ban hành văn bản gửi các địa phương hướng dẫn thực hiện

 

8

7748/VPCP-KTTH ngày 17/9/2013

V/v kiến nghị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số 54/NHPT-HĐQL ngày 06 tháng 8 năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu đề xuất của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số 54/NHPT-HĐQL ngày 06 tháng 8 năm 2013 nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo đúng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Điểm b Khoản 12 Điều 10 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

TCNH

 

20/9

 

 

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các Bộ, ngành tham gia ý kiến

 

9

7752/VPCP-KTTH ngày 17/9/2013

V/v tham gia ý kiến về đề nghị của tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 886/UBND-KTN ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoãn thu hồi vốn ứng giai đoạn 2013-2015 nguồn vốn hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án cấp bách của Trung ương (bản chụp kèm theo).

Đề nghị quý cơ quan gửi ý kiến về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2013

ĐT

NSNN

20/9

Trước 20/9

 

 

 

10

7733/VPCP-NC ngày 17/9/2013

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết về thành lập thành phố Sa Đéc thuộc tnh Đồng Tháp

Tham gia ý kiến của Thành viên Chính phủ

NSNN

 

20/9

Trước 23/9

 

Đã trình Bộ ngày 25/9/2013

 

11

7744/VPCP-KTTH ngày 17/9/2013

V/v Phân bnguồn vốn của Chương trình SP-RCC

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

2. Giao Bộ Tài chính:

a) Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ nêu trên.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan chủ động đàm phán với phía Úc về khoản viện trợ 6 triệu đôla úc mỗi năm cho 2 năm tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ ký kết Thỏa thuận.

QLN

ĐT, NSNN

23/9

 

 

Dự kiến trình Bộ tuần đu tháng 10

 

12

7733/VPCP-NC ngày 17/9/2013

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết về thành lập thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp

Tham gia ý kiến ca Thành viên Chính phủ

NSNN

 

20/9

Trước 23/9

 

Trình LĐ Bộ ngày 25/9/2013

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13040/BTC-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 30/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13040/BTC-VP

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210136