• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1307/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1307/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1307/BXD-KTXD
V/v hướng dn điều chỉnh giá hợp đồng xây dng.

Hà Ni, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHHMTV L Ninh - Qung Bình

Bộ Xây dng nhận được văn bn s 550CV/CTLN ngày 22/5/2015 ca Công ty TNHHMTV L Ninh - Qung Bình đ ngh hưng dn điều chỉnh giá hp đng. Sau khi nghiên cu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hp đồng thc hin theo các tha thun đã ký kết trong hp đồng phù hp vi quy định ca pháp lut liên quan áp dụng cho hp đng.

Hợp đng s 06/2010/HĐXL ký ngày 30/11/2010. Vic qun lý và thc hin hợp đồng theo quy định ca Ngh định s 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 ca Chính phvhp đng trong hoạt động xây dng và Thông tư s08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 ca B Xây dng hưng dn hp đng trong hoạt đng xây dựng. Theo đó, Khoản 1 Điều 22 Ngh đnh s 48/2010/NĐ-CP quy đnh: "hp đng xây dng được thanh lý trong trường hp các bên hn tnh các nghĩa v theo hp đồng đã ký hoc hp đồng xây dựng b chm dứt theo quy đnh ca pháp luật".

Đi với trưng hợp nêu ti văn bản số 550CV/CTLN ngày 22/5/2015, nếu các bên đã hoàn thành các nghĩa v ca hợp đồng thì phi làm th tc thanh lý hp đồng trong thời hn 45 ngày k t ngày các bên tham gia hp đồng hoàn thành các nghĩa v theo hợp đồng hoặc hp đng b chấm dt theo quy định ti Khoản 2 Điều 22 Ngh định s 48/2010/NĐ-CP. Việc điều chnh giá hợp đồng kng được áp dng sau khi hp đng đã thanh .

Công ty TNHHMTV LNinh - Qung Bình căn cứ hưng dẫn trên tổ chc thc hin./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- u VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 22. Thanh lý hợp đồng xây dựng

1. Hợp đồng xây dựng được thanh lý trong trường hợp:

a) Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký;

b) Hợp đồng xây dựng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 22. Thanh lý hợp đồng xây dựng

...

2. Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo điểm b khoản 1 Điều này; đối với những hợp đồng có quy mô lớn thì việc thanh lý hợp đồng được thực hiện trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1307/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1307/BXD-KTXD

441

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279117