• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1308/VPCP-KGVX về chuyển Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1308/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1308/VPCP-KGVX
V/v: Chuyển Trường Đại học Y Dược thuộc ĐH Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược thuộc ĐH Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế về việc chuyển Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý (tờ trình số 1404/TTr-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2012), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Nghị định về việc tách hai Trường Đại học Y- Dược nêu trên ra khỏi Đại học Thái Nguyên và Đại học Huế để sửa đổi các Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên và Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế.

2. Việc chuyển Trường ĐH Y - Dược Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y- Dược Huế thuộc Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý sẽ được xem xét sau khi Nghị định trên được Chính phủ thông qua.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Đại học Huế;
- Đại học Thái Nguyên;
- Trường ĐH Y-Dược Huế thuộc ĐH Huế;
- Trường ĐH Y-Dược thuộc ĐH Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
 Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, PL, TH ;
- Lưu : VT, KGVX(3) QT 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1308/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 18/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1308/VPCP-KGVX

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174120