• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1318/BNN-TY năm 2020 về hỗ trợ, tạo điều kiện sản xuất tằm tơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 1318/BNN-TY
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/BNN-TY
V/v hỗ trợ, tạo điều kiện sản xuất tằm tơ

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công thương, Công an, Giao thông vận tải;
- Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lâm Đồng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 15/ĐĐBQH-PC ngày 10/02/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về việc xem xét, hỗ trợ khó khăn về cung ứng trứng giống tằm; Công văn số 02/CV-HH ngày 14/02/2020 của Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất tơ tằm tại các tỉnh Tây nguyên nói chung, cũng như tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Ngày 19/02/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan về nội dung nêu trên. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu trứng tằm giống nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất trong nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Về cơ cấu giống tằm có hai loại chính: Giống lưỡng hệ kén trắng cho chất lượng tơ cao và giống đa hệ kén vàng cho chất lượng tơ thấp hơn, chủ yếu phát triển ở các tỉnh phía Bắc. Trong những năm qua, Việt Nam đã hoàn toàn chủ động được giống tằm đa hệ kén vàng.

Tại Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên chủ yếu nuôi giống tằm lưỡng hệ kén trắng, nhưng trong nước chỉ cung ứng được khoảng 10% nhu cầu giống, còn khoảng 90% phải nhập khẩu từ Trung Quốc (trong đó, tỉnh Quảng Tây có giống tằm lưỡng hệ năng suất cao, rất phù hợp với điều kiện của Việt Nam) qua hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Trong những năm qua, tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nghề tằm tơ đã có những bước phát triển tốt, trong đó tỉnh Lâm Đồng là địa phương đứng đầu cả nước về sản lượng sản phẩm dâu tằm tơ, chiếm 80% cả nước với trên 8.500 ha dâu hiện nay đã vào chính vụ và khoảng 15.000 hộ trồng dâu nuôi tằm, trong đó có gần 200 cơ sở nuôi tằm con tập trung.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 xảy ra, người nuôi tằm không thể nhập giống tằm lưỡng hệ kén trắng phục vụ cho sản xuất, nên gặp rất nhiều khó khăn và bị thiệt hại lớn về kinh tế trong đầu tư cho trồng dâu.

Để tháo gỡ khó khăn trong việc cung cấp nguồn giống tằm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân các tỉnh xem xét, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nhập giống tằm để phục vụ kịp thời phát triển ngành dâu tằm tơ Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Hiệp hội dâu tằm tơ Việt Nam;
- Cục Thú y; cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1318/BNN-TY   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 21/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1318/BNN-TY

64

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448720