• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1318/TCHQ-GSQL gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất lô hàng thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1318/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1318/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất lô hàng thiết bị

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC.

Trả lời công văn số 67/VTC ngày 23/01/2013 của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất 12 tháng đối với lô hàng thiết bị nêu tại công văn số 67/VTC-VP ngày 23/01/2013 của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC là không phù hợp với quy định.

Yêu cầu Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC liên hệ với Chi cục Hải quan Bưu điện TP. Hà Nội thực hiện tái xuất lô hàng nêu trên và thanh khoản hồ sơ tạm nhập theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo)
- Cục HQ TP. Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Vũ Việt Đức

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1318/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Việt Đức
Ngày ban hành: 15/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1318/TCHQ-GSQL

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
176906