• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 132/STC-QLNS năm 2019 về tờ trình của Liên đoàn lao động tỉnh yêu cầu thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn do Sở Tài chính tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Công văn 132/STC-QLNS
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH SƠN LA
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/STC-QLNS
V/v tờ trình của Liên đoàn lao động tỉnh về yêu cu thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn

Sơn La, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Thường trực UBND tỉnh

Căn cứ Công văn số 58/UBND-TH ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh về giao thẩm định tờ trình của Liên đoàn Lao động tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh như sau:

Để thực hiện nghiêm Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn, thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, đoàn viên công đoàn các cấp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Sau khi nghiên cứu dự thảo Chỉ thị về việc trích nộp kinh phí công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh dự thảo, Sở Tài chính trình Thường trực UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc trích nộp kinh phí công đoàn.

Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Liên đoàn LĐ tỉnh;
- Lãnh đạo STC;
- Lưu: VT, TTr, QLNS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bẩy

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 132/STC-QLNS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Văn Bẩy
Ngày ban hành: 11/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 132/STC-QLNS

325

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406506