• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1320/TTg-KTN năm 2014 bổ sung vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chủ trương thực hiện đầu tư dự án cầu Việt Trì - Ba Vì theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1320/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1320/TTg-KTN
V/v bổ sung vào Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ VN giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chủ trương thực hiện đầu tư dự án cầu Việt Trì - Ba Vì theo hình thức Hợp đồng BOT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Văn bản số 7619/BGTVT-ĐTCT ngày 26 tháng 6 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 4504/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 7 năm 2014), Tài chính (Văn bản số 9420/BTC-ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2014) về việc bổ sung vào Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chủ trương thực hiện đầu tư dự án cầu Việt Trì - Ba Vì nối quốc lộ 32 và quốc lộ 32C (Dự án) theo hình thức Hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung Dự án vào Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Giao Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ về nội dung cụ thể của Dự án để đảm bảo phù hợp quy hoạch và việc đầu tư đồng bộ, hiệu quả.

2. Đồng ý thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Giao Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND TP Hà Nội;
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1320/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1320/TTg-KTN

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241460