• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 1321/TTg-KTN năm 2014 về chủ trương đầu tư tuyến đường đê biển, đoạn qua thành phố Rạch Giá (từ cống sông Kiên đến cống số 2 - qua quốc lộ 80), tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1321/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1321/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư tuyến đường đê biển, đoạn qua thành phố Rạch Giá (từ cống sông Kiên đến cống số 2 - qua quốc lộ 80), tỉnh Kiên Giang.

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Văn bản số 34/TTr-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 4502/BKHĐT-KTĐPLT ngày 14 tháng 7 năm 2014), Tài chính (Văn bản số 7868/BTC-ĐT ngày 13 tháng 6 năm 2014) về chủ trương đầu tư tuyến đường đê biển, đoạn qua thành phố Rạch Giá (từ cống sông Kiên đến cống số 2 - qua quốc lộ 80), tỉnh Kiên Giang (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Dự án phù hợp với các Quy hoạch có liên quan.

2. Đồng ý hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho tỉnh Kiên Giang để thực hiện Dự án. Mức hỗ trợ không quá 60% tổng mức đầu tư (tối đa 230 tỷ đồng).

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính đề xuất bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương khi có nguồn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Đồng thời thẩm định cụ thể nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1321/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 28/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1321/TTg-KTN

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241441