• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1324/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1324/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1324 /BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Ni, ngày 17 tháng 6 năm 2015

 

Kính gi: Ban qun lý dự án công trình giao thông - S Giao thông vận ti tnh Ngh An

BXây dng nhn được văn bản s313/TT.QLDA-DA2 ngày 19/5/2015 của Ban qun lý d án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh Ngh An đ ngh hưng dẫn điu chỉnh giá hp đồng xây dng i thu xây lắp s 08: Km0-Km29 đưng giao tng ni QL1A - huyn Nghĩa Đàn - th xã Thái Hòa. Sau khi nghiên cứu, B Xây dng có ý kiến như sau:

Việc điu chỉnh giá hp đng thực hiện theo ni dung hp đng đã ký kết nhưng không được trái với quy đnh của h mời thu và quy đnh ca pháp luật áp dụng cho hp đồng.

Tại Điều 29 Chương XI - Điều kiện c th của hợp đồng trong H sơ mời thầu gửi kèm theo văn bn s 313/TT.QLDA-DA2 ngày 19/5/2015 quy đnh: "giá hp đồng đưc điu chỉnh trong trưng hợp giá nhiên liu, vt tư, thiết bnêu trong hp đồng có biến động lớn, ảnh hưng trc tiếp tới việc thc hin hp đồng hoc khi Nhà nưc thay đi các chính sách liên quan thì phải báo cáo Ngưi có thm quyn xem xét, quyết đnh".

Theo quy định trên ca H mời thầu thì hình thc hp đồng là hp đồng theo đơn giá điều chnh. Đi với trường hợp nêu tại văn bn s313/TT.QLDA- DA2 ngày 19/5/2015, trong quá trình thi công có sự sai khác v đa chất so với hồ sơ thiết kế đưc phê duyệt dẫn đến thay đổi v trí bãi đ đất thi, thay đi v trí mđất khai thác do thiếu ngun đất đp; làm ảnh hưng đến đơn giá đất đp và đơn giá công tác đ đất thải trong hp đồng; trên cơ s được sự chấp thun ca cp quyết định đầu tư, các bên lập ph lc hp đồng đ áp dụng. Ch đu tư thực hin điều chỉnh giá hp đng do thay đi vị trí đ thi, v trí khai thác đất đp là phù hp với quy định.

Phương pháp điu chnh giá hợp đng theo các ni dung đã tha thuận trong hp đồng phù hp với quy định ca pháp lut.

Ban qun lý d án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh NghAn căn c hưng dẫn trên tổ chức thực hin./.

 


Nơi nhn:
- Như trên
- L
ưu VT, V KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1324/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1324/BXD-KTXD

383

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279120