• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

 

Công văn 1326/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1326/TTg-NN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3262/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 6 năm 2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án Vịnh Hòa Emerald Bay Resort tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại văn bản số 132/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng 38 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án, hiện trạng sử dụng đất, đảm bảo thống nhất số liệu, hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất rừng phòng hộ đã được Chính phủ phê duyệt; rà soát các nội dung có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được xem xét, quyết định thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật khác có liên quan; đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp gây mất trật tự xã hội; thường xuyên kiểm tra để giải quyết các vướng mắc khó khăn và xử lý kịp thời các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ nêu tại mục 1 theo đúng quy định./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: NN&PTNT, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (02)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1326/TTg-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 01/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1326/TTg-NN

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454600