• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1327/TCHQ-ĐTCBL năm 2017 về tăng cường công tác ngăn chặn, bắt giữ gia cầm nhập lậu qua biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1327/TCHQ-ĐTCBL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/TCHQ-ĐTCBL
V/v tăng cường công tác ngăn chặn, bắt giữ gia cầm nhập lậu qua biên giới

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Hiện nay, tình hình dịch cúm gia cầm độc lực cao đang diễn biến phức tạp trên thế giới, có khả năng xâm nhập vào nước ta và lây truyền sang người. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn hỏa tốc số 18/TTg-KGVX ngày 27/02/2017 chỉ đạo các Bộ, ban ngành tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: “Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính chỉ đạo các lực lượng chức năng trin khai đồng bộ, có hiệu quả công tác ngăn chặn, bắt giữ gia cầm buôn lậu qua biên giới”.

Đ tăng cường công tác ngăn chặn, bắt giữ gia cầm nhập lậu qua biên giới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tng cục Hải quan yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, Công văn hỏa tốc Số 18/TTg-KGVX ngày 27/02/2017 chỉ đạo các Bộ, ban ngành tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm.

2. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, đôn đc các đơn vị trực thuộc căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình trên địa bàn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để xác định phương thức, thủ đoạn, đường dây, nhóm, đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm; chủ động xây dựng kế hoạch, đấu tranh có trọng điểm, có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra vụ việc buôn lậu nghiêm trọng tại địa bàn quản lý của đơn vị.

3. Tổ chức lực lượng, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác như Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường, Kiểm dịch tại cửa khẩu ... và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm.

4. Chế độ báo cáo:

4.1. Báo cáo định kỳ: Các đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 18 tháng 6 của năm báo cáo) và báo cáo năm (trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo).

Nội dung báo cáo gồm: Đánh giá tình hình; Công tác tổ chức triển khai; Kết quả đạt được, số liệu chi tiết, các vụ việc điển hình; khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; Đ xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục...

4.2. Báo cáo nhanh: Thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 3333/QĐ-TCHQ ngày 06/10/2016 của Tổng cục Hải quan.

4.3. Các đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Điều tra chống buôn lậu), bản mềm gửi theo địa chỉ email: dtcbl-phong1@customs.gov.vn.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn
Cẩn - TCT (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTCBL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1327/TCHQ-ĐTCBL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 06/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1327/TCHQ-ĐTCBL

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342203