• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1327/TTg-KTN năm 2014 về thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1327/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/TTg-KTN
V/v thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 3856/UBND-QHXDGT ngày 02 tháng 6 năm 2014), ý kiến Bộ Xây dựng (Công văn số 1485/BXD-QHKT ngày 02 tháng 7 năm 2014) về việc thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức triển khai đồ án quy hoạch các đô thị vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

- Đối với đô thị vệ tinh Hòa Lạc: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lập Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đối với các đô thị vệ tinh Sóc Sơn và Xuân Mai: Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

- Đối với các đô thị vệ tinh Sơn Tây và Phú Xuyên: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo lập và phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo thẩm quyền, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan triển khai việc lập quy hoạch các đô thị vệ tinh bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1327/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 29/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1327/TTg-KTN

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241461