• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1334/BKHĐT-KTNN năm 2018 về tổng hợp nhu cầu hỗ trợ dự án theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 1334/BKHĐT-KTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1334/BKHĐT-KTNN
V/v tổng hợp nhu cầu hỗ trợ dự án theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 27/4/2017) về việc tổng hợp các dự án của doanh nghiệp đã đầu tư theo quy định của Nghị định 210 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh:

(1) Tổng hợp Danh mục dự án đã đầu tư, đúng đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 210 và có dự kiến bố trí vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa phân bổ chi tiết;

(2) Tổng hợp Danh mục dự án của doanh nghiệp đã đầu tư, đúng đối tượng hỗ trợ nhưng chưa có vốn bố trí trung hạn 2016-2020 hoặc đã bố trí nhưng chưa đáp ứng nhu cầu. (Biểu mu hướng dẫn kèm theo).

Danh mục dự án gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2018 (file mềm gửi theo địa chỉ email: ktnn@mpi.gov.vn). Căn cứ đề xuất của các Tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các Ủy ban nhân dân các tỉnh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT các tỉnh (DS kèm theo);
- Các Vụ: THKTQD, KTĐP<
- Lưu: VT,
KTNN, ĐH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

BIỂU MẪU: DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
(Kèm theo văn bản số: 1334/BKHĐT-KTNN ngày 08/03/2018 của Bộ Kế hoạch và Đu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Dự án

Địa điểm thực hiện

Quy mô/công suất

Thời gian thực hiện

Tổng mức đầu tư

NSNN đề nghị hỗ tr

Tên doanh nghiệp

Ghi chú

NSTW

NSĐP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

Danh mục dự án (đối với số vốn NSTW dự kiến bố trí)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Danh mục dự án đề nghị hỗ trợ bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I: Chỉ có đối với các địa phương đã được giao vốn NSTW thực hiện NĐ210 giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa phân bổ và giao chi tiết cho dự án tại các quyết định giao kế hoạch trung hạn 2016-2020)

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1334/BKHĐT-KTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 08/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1334/BKHĐT-KTNN

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377462