• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Xử lý nợ xấu

 

Công văn 1339/NHNN-PC năm 2015 xử lý khó khăn, vướng mắc của VAMC trong việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 1339/NHNN-PC
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1339/NHNN-PC
V/v xử lý khó khăn, vướng mắc của VAMC trong việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng.

 

Tại Mục 1 Công văn số 255/VPCP-KTTH ngày 13/01/2015, Thủ Tướng Chính phủ có ý kiến như sau: “Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng nghiên cứu, rà soát các kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Phụ lục I kèm theo Tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, báo cáo kết quả xử lý gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2015”.

Do các vướng mắc nêu tại Phụ lục I của Tờ trình 192/TTr-NHNN ảnh hưởng đến tiến độ xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đúng hạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Quý Bộ khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 255/VPCP-KTTH và báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 15/03/2015 để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Đề nghị Quý bộ đồng thời gửi báo cáo qua địa chỉ email huong.nguyenhong@sbv.gov.vn)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc (để b/c);
- Lưu VP, PC1 (02).
Gửi kèm:
- CV 255/VPCP-KTTH ;
- Phụ lục I (kèm theo Tờ trình 192/TTr-NHNN).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Phước Thanh

 

1. Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng nghiên cứu, rà soát các kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Phụ lục I kèm theo tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 để chủ động xử lý theo thẩm Quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, báo cáo kết quả xử lý gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2015.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1339/NHNN-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nguyễn Phước Thanh
Ngày ban hành: 10/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1339/NHNN-PC

534

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272044