• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 1341/SGDĐT-VP năm 2020 về phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 1341/SGDĐT-VP
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1341/SGDĐT-VP
V/v phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Th
trưởng các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Công văn số 1602/UBND-KGVX ngày 29/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo cho các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành ph như sau:

- Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông (bao gồm học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc trung tâm giáo dục ngh nghiệp - giáo dục thường xuyên); học sinh Trường Trung cấp sư phạm Mu giáo - Nhà trẻ Hà Nội đi học trở lại theo kế hoạch từ ngày 04/5/2020 (thứ Hai).

- Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/5/2020 (thứ Hai).

- Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; trung tâm tư vấn du học: thực hiện việc đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học của Bộ GDĐT, nếu đảm bảo an toàn thì được phép tổ chức hoạt động trở lại, sớm nhất từ ngày 04/5/2020 (thứ Hai).

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện các quy định tại Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ GDĐT v hướng dn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; Hướng dẫn liên ngành số 787/HDLN-YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 21/02/2020 giữa Sở Y tế - Sở GDĐT - Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Hưng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; Công văn s 679/SGDĐT-CTTT ngày 06/3/2020 của Sở GDĐT về những việc cần làm phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; Công văn s 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chng dịch Covid-19 trong trường học; Công văn số 1335/SGDĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT về việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học tr lại và xử trí trường hp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND thành ph Hà Nội v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đảm bảo “Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh”. Việc giãn cách trong trường hoàn toàn do nhà trường quyết định, trên cơ sở thực tế và đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh và giáo viên.

3. Thực hiện việc đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học được ban hành kèm theo Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ GDĐT. Căn cứ vào mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 được đánh giá, nhà trường có phương án tổ chức các hoạt động dạy học đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

4. Trước khi học sinh trở lại trường học tập, các nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức họp trực tuyến với cha mẹ học sinh để triển khai, thống nhất sự phi hợp trong công tác quản lý, chăm sóc, phòng, chng dịch bệnh cho học sinh khi học sinh trở lại trường học tập; họp trực tuyến với học sinh để tiếp tục quán triệt các nội dung v phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Triển khai hoạt động diễn tập các kịch bản, phân vai các thành viên trong nhà trường từng nội dung, công việc cụ thể về phòng, chống dịch bệnh khi học sinh trở lại trường học tập; đảm bảo an toàn cho học sinh trong suốt thời gian học tập tại trường.

6. Yêu cầu học sinh tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình từ nhà tới trường, trong thời gian học ở trường cho tới khi về nhà, hạn chế đi lại nhiều nơi và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, đơn vị trường học, cơ sở giáo dục thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh được biết; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định pháp luật và Thành phố; nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- Thường trực: Thành ủy Hà Nội,
HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố;
- Các Sở: Y tế, LĐTB&XH;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Ban Giám đốc S
;
- C
ng Thông tin điện tử của Ngành;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
Chử Xuân Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1341/SGDĐT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1341/SGDĐT-VP

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441481