• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


 

Công văn 1341/VPCP-KTTH năm 2019 về triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1341/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1341/VPCP-KTTH
V/v triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nghiên cứu, đề xuất việc triển khai Nghị quyết này (dưới hình thức Chương trình hành động của Chính phủ hoặc hình thức khác phù hợp) và đề xuất xuất bản sách (hoặc tài liệu liên quan) trên cơ sở Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá nguồn lực của nền kinh tế đã trình Bộ Chính trị để phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách ở các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW;
- Ban KTTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: VT, KTTH(3).LV

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1341/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 18/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1341/VPCP-KTTH

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407024