• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 1345/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1345/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1345/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lowe
Địa chỉ: Tầng 47, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều,Q.1, TP. HCM
Mã số thuế: 0302538757

 

Trả lời văn bản số 01-2015/CV-15 ngày 14/01/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT) quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Căn cứ Khoản 2.b Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định thời điểm để xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN:

“…

Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

…”

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Khoản 2.a, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“...

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

...”

Trường hợp Công ty theo trình bày cung ứng dịch vụ cho khách hàng khi một phần dịch vụ đã hoàn thành, Công ty chưa xuất hóa đơn, chưa xác định doanh thu tính thuế GTGT nhưng có kê khai doanh thu thuế TNDN là chưa phù hợp với chế độ quy định. Đề nghị Công ty thực hiện ngay việc lập hóa đơn cho dịch vụ cung cấp đã hoàn thành (trên hóa đơn ghi rõ thời điểm dịch vụ đã hoàn thành) đồng thời thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh cho kỳ kê khai thuế GTGT của tháng dịch vụ đã cung cấp theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC để nộp bổ sung thuế GTGT và tính tiền chậm nộp tiền thuế (nếu có) đồng thời Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về việc không lập hóa đơn đúng thời điểm cung ứng dịch vụ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
;
- Phòng KT 1;
- Lưu: HC, TTHT.
167– 2975 (19/01/2015)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1345/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 03/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1345/CT-TTHT

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272116