• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 13452/VPCP-CN năm 2017 về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 13452/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13452/VPCP-CN
V/v thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8818/TTr-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2017) về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Tại thời điểm này Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét thành lập Ban chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Lãnh đạo Chính phủ làm Trưởng ban.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi quyền hạn của mình, chủ động tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, tiến tới giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2017, chủ động tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài nhằm chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

4. Giao Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải rà soát, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, trong đó có các dự án trên địa bàn bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giảm ùn tắc giao thông đô thị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, QP, TP, NV, XD, TC, TTTT, TNMT, KHCN, GDĐT, Y tế;
- Ngân hàng NNVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, K
TTH, TCCV;
- Lưu: VT, CN (2)pv
c

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13452/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13452/VPCP-CN

284

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370108