• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 13512/BTC-CST năm 2014 về quy cách xây dựng hàng rào cứng tại khu phi thuế quan thuộc các khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 13512/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 13512/BTC-CST
V/v quy cách xây dựng hàng rào cứng tại khu phi thuế quan thuộc các khu kinh tế cửa khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Bộ tài chính nhận được công văn số 251/BQLKKT-KTTH ngày 19/5/2014 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh kiến nghị về quy cách xây dựng hàng rào cứng tại khu phi thuế quan thuộc các khu kinh tế cửa khẩu. Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại công văn số 5396/BKHĐT-KTDV ngày 18/8/2014) và Bộ Công Thương (tại công văn số 7912/BCT-KH ngày 19/8/2014), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu quy định: "Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu là khu vực địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng (trừ khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh), có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan, có cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa và phương tiện ra vào khu".

Như vậy, mục đích của "hàng rào cứng" của Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg nêu trên là nhằm đảm bảo ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài (các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và với nội địa). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền chủ động trong việc xây dựng hàng rào, bảo đảm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và sự vận hành, hoạt động của khu phi thuế quan theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc như sau:

- Về quy cách, tiêu chuẩn xây dựng rào cứng: Hàng rào cứng được xây dựng bằng chất liệu đảm bảo nguyên tắc ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh để đảm bảo yêu cầu kiểm soát, kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

- Nguồn kinh phí xây dựng hàng rào cứng: Thực hiện theo đề án xây dựng khu kinh tế cửa khẩu (trong đó có khu phi thuế quan) được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bộ Tài chính trả lời để Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Hải Quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (15).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

...

2. Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu là khu vực địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng (trừ khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh), có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan, có cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa và phương tiện ra vào khu.

Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13512/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 25/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13512/BTC-CST

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251164