• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 13516/BTC-QLCS năm 2017 hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng tại cảng không thuộc đối tượng giám sát hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 13516/BTC-QLCS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13516/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng tại cảng không thuộc đối tượng giám sát hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Đà nẵng

Trả lời Công văn số 852/CĐN-KD ngày 05/9/2017 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng về việc hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng tại cảng không thuộc đối tượng giám sát hải quan; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan thì Thông tư này không điều chỉnh đối với hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan nhưng không thuộc đối tượng giám sát hải quan.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 và điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền Sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thì phạm vi điều chỉnh của Nghị định gồm hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan (trong đó, hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan là hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, cảng hàng không, kho ngoại quan, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính không có người đến nhận).

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tại Công văn số 852/CĐN-KD (nêu trên), lô hàng tro bay là hàng nội địa từ Cảng Hải Phòng về Cảng Đà Nẵng, không thuộc đối tượng giám sát hải quan.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp lô hàng do Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đề nghị không thuộc đối tượng là hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quan được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải quan thì không áp dụng xử lý theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; việc xử lý được thực hiện theo quy định quản lý, xử lý hàng vô chủ, vắng chủ tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng được biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu; VT, QLCS.(08)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Tạ Thanh Tú

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
...
3. Thông tư này không điều chỉnh đối với:

a) Hàng hóa tồn đọng ngoài địa bàn hoạt động hải quan hoặc hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan nhưng không thuộc đối tượng giám sát hải quan;

b) Hàng hóa tồn đọng là tang vật vi phạm pháp luật được xác định là buôn lậu thuộc đối tượng xử lý tịch thu sung quỹ nhà nước theo thủ tục hành chính hoặc xử lý hình sự;

c) Hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam xử lý theo Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16/5/2006 của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và việc quản lý, xử lý đối với tài sản sau khi được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với các loại tài sản sau đây:
...
2. Tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm, di sản không người thừa kế, hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan.
...
Điều 3. Tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
...
2. Tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm, di sản không người thừa kế, hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, bao gồm:
...
c) Tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán mà tại thời điểm phát hiện hoặc tìm thấy không có hoặc không xác định được chủ sở hữu theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm);

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13516/BTC-QLCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Tạ Thanh Tú
Ngày ban hành: 09/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13516/BTC-QLCS

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364734