• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 13554/QLD-GT năm 2013 tăng cường quản lý giá thuốc tại nhà thuốc trong bệnh viện do Cục Quản lý dược ban hành

Tải về Công văn 13554/QLD-GT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13554/QLD-GT
V/v tăng cường quản lý giá thuốc tại nhà thuốc trong bệnh viện

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế

 

Tiếp theo Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 14/6/2013 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế, nhằm tăng cường công tác quản lý giá thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc trong các cơ sở y tế (sau đây gọi tắt là cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện), Cục Quản lý dược – Bộ Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

I. Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế:

Thực hiện việc quản lý giá thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện, cụ thể:

1. Đảm bảo giá bán lẻ thuốc thực hiện đúng quy định về thặng số bán lẻ tối đa của thuốc thành phẩm tại cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện theo khoản 5 Điều 6 của Thông tư 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế.

2. Khi mua thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện phải đảm bảo:

a) Đối với các mặt hàng thuốc có trong danh mục đấu thầu của chính bệnh viện: Giá thuốc mua vào của cơ sở bán lẻ thuốc không được cao hơn giá thuốc trúng thầu cùng thời điểm.

b) Đối với các mặt hàng thuốc không có trong danh mục đấu thầu của bệnh viện hoặc các mặt hàng thuốc mà nhà cung ứng từ chối bán với giá trúng thầu do giá thị trường biến động cao hơn giá trúng thầu: Giám đốc bệnh viện quyết định và chịu trách nhiệm đối với danh mục thuốc và giá thuốc mua vào, cụ thể:

- Khi mua các mặt hàng nêu trên, bệnh viện yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp giá bán buôn đã kê khai hoặc kê khai lại với cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc (Cục Quản lý dược hoặc Sở Y tế) để kiểm tra, không được mua các thuốc có giá bán buôn cao hơn giá đã kê khai, kê khai lại hoặc chưa tiến hành việc kê khai giá thuốc theo quy định.

- Để đảm bảo tính chính xác của thông tin về giá kê khai, kê khai lại, đề nghị các bệnh viện:

+ Đối chiếu thông tin giá kê khai hoặc kê khai lại công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược (Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn Mục: Quanlygiathuoc) để kiểm tra thông tin giá kê khai hoặc kê khai lại do doanh nghiệp cung cấp.

+ Trường hợp mặt hàng thuốc chưa có giá bán buôn kê khai hoặc kê khai lại trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược, bệnh viện yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản kê khai hoặc kê khai lại giá thuốc với cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc kèm theo cam kết bằng văn bản của doanh nghiệp về việc chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã cung cấp và chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc đối với tính bất hợp lý của mức giá kê khai hoặc kê khai lại do doanh nghiệp cung cấp.

II. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn có tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện đúng các nội dung tại Mục I của công văn này.

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc trong các cơ sở y tế trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và báo cáo về Cục Quản lý dược – Bộ Y tế kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BYT (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- Thanh tra BYT (để p/h);
- Lưu: VT, GT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

Điều 6. Quy định về hoạt động chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc

...

5. Bộ Y tế quy định thặng số bán lẻ tối đa của thuốc thành phẩm tại cơ sở bán lẻ thuốc như sau:

a) Đối với cơ sở bán lẻ thuốc tại các bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng thí điểm, bệnh viện tuyến tỉnh trừ các bệnh viện chuyên khoa tâm thần, điều dưỡng, phục hồi chức năng tuyến tỉnh:

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 15%.

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 1.000 đồng đến 5.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 10%.

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 5.000 đồng đến 100.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 7%.

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 5%.

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất trên 1.000.000đ, thặng số bán lẻ tối đa là 2%.

b) Đối với bệnh viện chuyên khoa tâm thần, điều dưỡng, phục hồi chức năng tuyến tỉnh; bệnh viện trực thuộc Y tế Ngành; bệnh viện tuyến huyện bao gồm Trung tâm Y tế huyện ở nơi không có bệnh viện đa khoa huyện riêng; bệnh viện đa khoa khu vực; bệnh viện chuyên khoa khu vực:

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 20%.

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 1.000 đồng đến 5.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 15%.

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 5.000 đồng đến 100.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 10%.

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 7%.

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất trên 1.000.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 5%.

c) Đơn vị đóng gói nhỏ nhất được quy định như sau:

- Đối với dạng bào chế là viên, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là viên.

- Đối với dạng bào chế là dạng lỏng, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là ống, chai, lọ, túi, ống tiêm, xy lanh đóng sẵn thuốc.

- Đối với dạng bào chế là dạng bột pha tiêm, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là ống, chai, lọ, ống tiêm đóng sẵn thuốc.

- Đối với dạng bào chế là dạng bột, cốm pha uống, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là gói, chai, lọ.

- Đối với dạng bào chế là kem, mỡ, gel dùng ngoài, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là tuýp, lọ.

- Đối với dạng bào chế là thuốc dán, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là miếng dán.

- Đối với dạng bào chế là thuốc xịt hay thuốc khí dung, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là lọ xịt hoặc lọ đựng thuốc dùng cho máy khí dung.

- Đối với dạng bào chế là bộ kít phối hợp, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là bộ kít.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13554/QLD-GT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Việt Hùng
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13554/QLD-GT

277

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206081