• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1358/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp đối với hàng đã thực hiện tiêu hủy do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1358/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1358/TXNK-CST
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Interflex Vina.
(Địa chỉ: Lô CN5, Khu công nghiệp Bá Thiện, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được công văn số 201712/IFV của Công ty TNHH Interflex Vina về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) đã nộp đối với hàng đã thực hiện tiêu hủy. Về vấn đề này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 Luật này;

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại điểm 2 công văn số 8127/TCHQ-TXNK về việc: Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khu đã được đưa vào sn xuất ra bán thành phẩm, thành phẩm nhưng bị hư hỏng buộc phải tiêu hủy hoàn toàn thì không phải nộp thuế GTGT. Doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa bị tiêu hủy nhưng còn giá trị sử dụng và được tiêu dùng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.”

Căn cứ Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nộp thừa trong trường hợp: a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tin phạt đã nộp lớn hơn s tiền thuế, tin chậm nộp, tiền phạt phải nộp... thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với s tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; trừ trường hợp không được miễn xử phạt do đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật quản lý thuế. b) Người nộp thuế có s tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tự vệ, thuế chng bán phá giá, thuế chng trợ cấp.

Căn cứ khoản 8 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty InterFlex ViNa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khu nhưng bị lỗi hỏng, dư thừa buộc phải tiêu hủy thì không phải nộp thuế GTGT, cụ thể như sau:

Trường hợp số tiền thuế GTGT đã nộp cho cơ quan hải quan nhưng doanh nghiệp đã kê khai khu trừ với cơ quan thuế thì cơ quan hải quan không thực hiện hoàn trả.

Trường hợp số tiền thuế GTGT đã nộp cho cơ quan hải quan nhưng doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ vi cơ quan thuế thì cơ quan hải quan hoàn thuế số tiền thuế GTGT đã nộp theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Đối với các lô hàng tiêu hủy tiếp theo, người nộp thuế không phải kê khai thuế GTGT trên tờ khai hải quan thay đổi mục đích sử dụng.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Interflex Vina biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1358/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 20/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1358/TXNK-CST

284

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381080