• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 1361/GSQL-GQ1 năm 2016 về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1361/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VHẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra ATTP đối với vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 2039/HQLA-NV ngày 26/9/2016 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc kiểm tra ATTP đối với vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì hàng hóa là dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khu vào Việt Nam phải kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bao bì không sử dụng vào mục đích chứa đựng thực phẩm, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tại công văn số 9317/TCHQ-GSQL ngày 27/9/2016, cụ thể: “khi làm thủ tục hải quan yêu cầu doanh nghiệp khai báo rõ mục đích sử dụng đối với bao bì nhập khẩu trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu, đồng thời có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng của hàng hóa nhập khẩu. Cơ quan hải quan căn cứ khai báo và văn bản cam kết của doanh nghiệp để xem xét, giải quyết thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa theo quy định”. Do vậy, đnghị Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thực hin theo công văn số 9317/TCHQ-GSQL dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (
2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1361/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 13/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1361/GSQL-GQ1

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326119