• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Bảo hiểm vi mô

 

Công văn 1361/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về báo cáo kết quả thực hiện chính sách năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo Quyết định 2195/QĐ-TTg về hệ thống tài chính vi mô do Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1361/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo kết quả thực hiện các chính sách năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Vụ Pháp chế;
- Vụ Bảo hiểm xã hội;
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Văn Phòng quốc gia về giảm nghèo
- Cục Việc làm;
- Cục An toàn Lao động;
- Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp.

Theo quy định tại điểm d, Mục 3 Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội có nhiệm vụ:

- Có các chính sách khuyến khích các tổ chức tài chính vi mô tham gia các Chương trình xóa đói, giảm nghèo.

- Có các chính sách khuyến khích các tổ chức tài chính vi mô tham gia các Chương trình an sinh xã hội

- Đề xuất ban hành các chính sách phù hợp đối với cán bộ làm việc trong các tổ chức tài chính vi mô.

Đcó cơ sở tổng hợp, báo cáo thường kỳ theo quy định tại Quyết định số 2195/QĐ-TTG ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các đơn vị rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các chính sách nêu trên trong năm 2017 gắn với chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao, kế hoạch triển khai thực hiện năm 2018 và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, báo cáo trước ngày 15/4/2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KH-TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 với nội dung sau:
...
3. Tổ chức thực hiện:
...
d) Bộ Nội vụ:

Hỗ trợ các tổ chức có hoạt động tài chính vi mô do Bộ Nội vụ quản lý, đảm bảo hoạt động bền vững, hướng tới chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1361/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 09/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1361/LĐTBXH-KHTC

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
379345