• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1369/TCHQ-TXNK năm 2015 không thu thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1369/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1369/TCHQ-TXNK
V/v không thu thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 113/HQHN-KTSTQ ngày 14/01/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xử lý kiến nghị không thu thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Phương Nam do không đáp ứng được điều kiện về hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 42/2012/TT-BNNTPNT ngày 21/8/2012) nên chưa đủ điều kiện để xem xét hoàn thuế xuất khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 1279/BTC-TCHQ ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1369/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 11/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1369/TCHQ-TXNK

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266310