• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 13713/BTC-QLCS năm 2017 về thực hiện Thông báo 440/TB-VPCP do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 13713/BTC-QLCS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13713/BTC-QLCS
V/v thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19 tháng 9 năm 2017

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm d khoản 2 mục IV Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg: “d) Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan và địa phương có liên quan thành lập Tổ công tác tổ chức thẩm tra đối với các trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước tại điểm b khoản 2 nêu trên theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và không để thất thoát tài sản nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định."; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Lập danh sách các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đang xử lý bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 mục IV Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ theo Phụ lục đính kèm, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 20/10/2017.

2. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ liên quan xử lý bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất, cung cấp và phối hợp Tổ công tác thẩm tra để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mong nhận được sự phối hợp của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lưu VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Bộ, ngành, Tỉnh (Thành phố):

TỔNG HỢP NHÀ ĐẤT ĐANG XỬ LÝ BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO ĐIỂM B, KHOẢN 2 MỤC IV THÔNG BÁO SỐ 440/TB-VPCP

Stt

Địa chỉ nhà, đất bán, chuyển mục đích/ Đơn vị quản lý, sử dụng

Diện tích đất (m2)

Diện tích nhà (m2)

Quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất (Số, ngày, tháng)

Kết quả thực hiện bán, chuyển mục đích

Số tiền đã nộp

Ghi chú

Văn bản chấp thuận bán chỉ định, Văn bản trúng đấu giá hoặc Văn bản phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất

Số tiền bán chỉ định, số tiền trúng đấu giá hoặc số tiền chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp

Thời gian nộp tiền (ngày, tháng, năm)

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

Trong trường hợp bán đấu giá ghi giá khởi điểm tại cột ghi chú

I

Nhóm nhà đất bán đấu giá mà người mua đã hoàn tất việc nộp tiền mua nhà, đất trước ngày 7/3/2017

 

 

 

 

 

1

Cơ sở nhà, đất tại....

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ sở nhà, đất tại....

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhóm nhà đất bán đấu giá mà người mua đã và đang thanh toán tiền mua nhà, đất sau ngày 7/3/2017

 

 

 

 

 

1

Cơ sở nhà, đất tại....

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ sở nhà, đất tại....

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Chuyển mục đích sử dụng đất

 

 

 

 

 

1

Cơ sở nhà, đất tại....

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ Sở nhà, đất tại....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tổ chức thực hiện:
...
2. Trong thời hạn chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, các trường hợp đang xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg được thực hiện như sau:
...
b) Về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước được thực hiện thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước:

- Đối với các trường hợp người mua đã hoàn tất việc nộp tiền mua nhà, đất trước ngày 07 tháng 3 năm 2017: chấp thuận cho tiếp tục thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thanh toán các chi phí có liên quan và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Đối với trường hợp đã tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật đấu giá tài sản mà người mua đã và đang thanh toán tiền mua nhà, đất sau ngày 07 tháng 3 năm 2017: chấp thuận cho tiếp tục thực hiện các thủ tục, nội dung công việc liên quan công tác mua bán tài sản nhà nước để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
IV. Tổ chức thực hiện:
...
2. Trong thời hạn chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, các trường hợp đang xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg được thực hiện như sau:
...
d) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan và địa phương có liên quan thành lập Tổ công tác tổ chức thẩm tra đối với các trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước tại điểm b khoản 2 nêu trên theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và không để thất thoát tài sản nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Sau khi có kết quả của Tổ công tác thẩm tra đủ điều kiện, đúng quy định mới được hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13713/BTC-QLCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 12/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13713/BTC-QLCS

720

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364903