• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1377/CT-TTHT năm 2015 về Quyết toán Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1377/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/CT-TTHT
V/v: Quyết toán Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn
Địa chỉ: 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5,TP.HCM
Mã số thuế: 0300478044

 

Trả lời văn bản số 106/TCKT - XKSG ngày 15/01/2015 của Công ty về Quyết toán Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b.3) Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):

...

- Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN.

...”

Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi) quy định về trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Hàng năm nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ thì doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ và kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ được nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ thì phải thực hiện báo cáo việc trích, sử dụng Quỹ theo mẫu số 03-6/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) và được nộp cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN của Công ty.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Kiểm tra 3;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
181-3966/2015/TNDN/tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1377/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 04/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1377/CT-TTHT

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272020