• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


 

Công văn 1379/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - khu vực phía Tây thành phố Hạ Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1379/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1379/VPCP-CN
V/v điều chỉnh cục bộ QHC TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh-khu vực phía Tây Tp Hạ Long.

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 5516/TTr-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3029/BXD-QHKT ngày 29 tháng 11 năm 2018 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - khu vực phía Tây thành phố Hạ Long, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên, thực hiện việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu vực phía Tây thành phố Hạ Long theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: XD, KH&ĐT, GTVT, TN&MT, QP, VH, TT&DL, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, NN, NC;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1379/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1379/VPCP-CN

593

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407085