• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1380/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1380/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1380/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2297/CT-KT1 ngày 24/12/2014, công văn số 2022/CT-KT1 ngày 27/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Giai đoạn 2009-2013, tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế quy định trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm thu nhập khác) nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoặc chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) không tách riêng được doanh thu, chi phí được trừ giữa Dự án giai đoạn 1 và Dự án giai đoạn 2 để xác định phần thu nhập của từng dự án, Bộ Tài chính đã có công văn số 12573/BTC-TCT ngày 19/9/2013 gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 8311/VPCP-QHQT ngày 4/10/2013, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã có công văn số 384/TCT-CS ngày 8/1/2014 trong đó hướng dẫn về việc xác định thu nhập tăng thêm của dự án Giai đoạn 2 trên cơ sở vốn đầu tư hoàn thành bình quân tăng thêm từ dự án giai đoạn II năm 2012 và vốn bình quân tăng thêm trong 4 quý của năm 2013 trên cơ sở số vốn đầu tư hoàn thành.

Kể từ kỳ tính thuế năm 2014, thực hiện theo Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, Bộ Tài chính bổ sung hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về cách thức xác định thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng theo tỷ lệ giá trị tài sản cố định đầu tư mở rộng đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh so với tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh hoặc tỷ lệ giữa giá trị vốn đầu tư mở rộng đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh so với tổng vốn đầu tư thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh. Do đó, kể từ thời điểm 01/01/2014, phần thu nhập tăng thêm của dự án đầu tư SEV2, SEV3 được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu VT, TCT (VT, CS (3b)).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1380/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1380/TCT-CS

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271993