• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân

 

Công văn 1382/TTCP-TD&XLĐT năm 2013 nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1382/TTCP-TD&XLĐT
Bản Tiếng Việt

THANH TRA CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/TTCP-TD&XLĐT
V/v nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thông báo số 307-TB/TW ngày 10/02/2010 thông báo ý kiến của Ban Bí thư về Đề án đổi mới công tác tiếp công dân; Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra đã tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiều đợt kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại tồn đọng, bức xúc, kéo dài, Thanh tra Chính phủ thấy có nhiều vụ việc khiếu nại đã được các cấp chính quyền giải quyết đúng pháp luật, bảo đảm hợp lý, hợp tình nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Theo thống kê, năm 2012, số vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo sai chiếm trên 50% tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết trên phạm vi toàn quốc (khiếu nại 58%, tố cáo 56%).

Để hạn chế tình trạng trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành) nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức cũng như trong nhân dân để giảm bớt vụ việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng quy định.

2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, pháp luật, thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

3. Xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân có phẩm chất, am hiểu pháp luật, nhiệt tình và có uy tín với nhân dân; có biện pháp động viên, khích lệ kịp thời nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân.

4. Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân phải thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu những quy định mới về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng. Trong quá trình tiếp công dân phải chú trọng đến việc tuyên truyền, giải thích, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người khiếu nại, tố cáo nhằm tạo ra sự đồng thuận cao của người dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c)
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c)
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ KHTCTH, TTCP;
- Lưu: VT, TD&XLĐT

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1382/TTCP-TD&XLĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ   Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1382/TTCP-TD&XLĐT

415

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204228