• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 1382/TTg-QHQT năm 2013 về thay đổi phương thức Dự án đầu tư mạng viễn thông tại Cộng hòa Peru của Viettel do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1382/TTg-QHQT
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/TTg-QHQT
V/v thay đổi phương thức đầu tư Dự án đầu tư mạng viễn thông tại Cộng hòa Peru của Viettel

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Quốc phòng;
- Tập đoàn Viễn thông quân đội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6116/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 8 năm 2013) về thay đổi phương thức đầu tư Dự án đầu tư mạng viễn thông tại Cộng hòa Peru của Tập đoàn Viễn thông quân đội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương chuyển đổi phương thức đầu tư Dự án đầu tư mạng viễn thông tại Cộng hòa Peru của Tập đoàn Viễn thông quân đội theo các nội dung nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: CA, TT&TT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND Tp Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KTN, ĐMDN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1382/TTg-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 30/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1382/TTg-QHQT

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205969