• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xuất xứ hàng hóa


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 1386/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1386/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH QL Vietnam Agroresources
(Địa chỉ: Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh)

Trả lời công văn số 1540/CV ngày 9/10/2015 của Công ty TNHH QL Vietnam Agroresources về xác minh CO form D ca Malaysia số tham chiếu KL-201502-CCF-028419K-013848 ngày 11/2/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến C/O dẫn trên, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 179/GSQL-TH ngày 10/3/2015. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Malaysia đã xác nhận C/O dẫn trên là hợp lệ. Trường hợp không có nghi ngờ nào khác thì C/O được chấp nhận. Đề nghị công ty liên hệ với Cục Hải quan Tây Ninh để được xem xét giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty đưc biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh(để t/h);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1386/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 09/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1386/GSQL-TH

589

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295301