• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 1386/VPCP-CN năm 2019 về dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1386/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/VPCP-CN
V/v dự án hm đường bộ qua vịnh Cửa Lục, tỉnh Quảng Ninh.

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (văn bản s 05/TTr-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 861/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 01 tháng 02 năm 2019), Bộ Tài chính (văn bản số 1461/BTC-ĐT ngày 30 tháng 01 năm 2019), Bộ Xây dng (văn bản số 237/BXD-HĐXD ngày 31 tháng 01 năm 2019), Bộ Quốc phòng (văn bản số 1247/BQP-TM ngày 31 tháng 01 năm 2019) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục, tỉnh Quảng Ninh (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 861/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 01 tháng 02 năm 2019, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tin khả thi Dự án. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH;
- Lưu: VT, CN (2b) Yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1386/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1386/VPCP-CN

531

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407086