• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Công văn 13873/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp) do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 13873/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 13873/CT-TTHT
V/v kê khai thuế nhà thầu (thuế TNDN)

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Tekken Corporation Nhật Bản. XD cống bao sông Tô Lịch thuộc dự án xử lý nước thải Yên Xá HN
(Địa chỉ: Tầng 2, G4, Tòa nhà Five Star Garden, 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; MST: 0109016840)

Trả lời công văn số 060320/CV/YENXA đề ngày 06/03/2020 của Công ty Tekken Corporation Nhật Bản. XD cống bao sông Tô Lịch thuộc dự án xử lý nước thải Yên Xá HN (sau đây gọi tắt là Công ty) bổ sung thông tin tài liệu cho công văn số 180220/CV/YENXA đề ngày 18/02/2020 hi về kê khai thuế nhà thầu, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm c Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định:

“4. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

...c) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh khi nhà thầu nước ngoài nhn đưc tiền thanh toán và khai quyết toán khi kết thúc hp đồng nhà thầu.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán nhiều lần trong tháng thì có th đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng ln phát sinh.

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại Điều 16 quy định về thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu:

Điều 16. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 Mục 3 Chương II.”

+ Tại Điểm b2 Khoản 1 Điều 13 quy định về xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thể:

b) Xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một s trường hợp cụ thể:

...b.2) Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hn hợp đ giao bớt mt phần giá tr công việc hoc hng mc đưc quy đnh ti Hp đng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu ph Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phần công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam đ mua vật tư nguyên vật liệu, máy móc thiết bị đ thực hiện hợp đồng nhà thầu và hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho tiêu dùng nội bộ, tiêu dùng các khoản không thuộc hạng mục, công việc mà Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng nhà thầu thì giá trị hàng hóa, dịch vụ này không được trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài.

…”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty là nhà thầu nước ngoài đáp ứng điều kiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu, tại Hợp đồng nhà thầu Công ty ký với Bên Việt Nam có quy định Bên Việt Nam thanh toán một khoản tiền theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng để Công ty thực hiện hợp đồng thì việc khai, nộp thuế nhà thầu (thuế TNDN) của công ty thực hiện theo quy định tại Đim c Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC , Điều 16 Thông tư số 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký giữa công ty và Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN của Công ty không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Thanh tra- Kiểm tra số 2) để được hướng dẫn cụ th.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Phòng TKT2;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13873/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 24/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13873/CT-TTHT

40

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438502