• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 13873/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn tiền chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 13873/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13873/TCHQ-TXNK
V/v miễn tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc.
(278 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 446/VTBB-TCKT ngày 16/10/2014 của Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc về đề nghị miễn tiền chậm nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về đề nghị miễn tiền chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 12854/TCHQ-TXNK ngày 22/10/2014 trả lời Công ty. Theo đó, quy định hiện hành tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung số 21/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn luật thì trường hợp của Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc không thuộc đối tượng miễn tiền chậm nộp thuế.

Hiện Chính phủ đang xem xét trình Quốc hội sửa đổi một số Luật về thuế. Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp, khi có quy định pháp luật mới, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b) - Châu.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13873/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 17/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13873/TCHQ-TXNK

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
257637