• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Hội đồng định giá tài sản

 

Công văn 1394/VPCP-KTTH năm 2016 về trình tự, thủ tục xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1394/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1394/VPCP-KTTH
V/v trình tự, thủ tục xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2416/BTC-QLG ngày 23 tháng 02 năm 2016 về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản (Nghị định), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính xây dựng Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tư pháp, Công an;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, TKBT, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1394/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 04/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1394/VPCP-KTTH

2.337

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
304744