• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 1399/GDĐT-KTKĐCLGD năm 2020 về hướng dẫn họp và tư vấn phụ huynh học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1399/GDĐT-KTKĐCLGD
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/GDĐT-KTKĐCLGD
Về hướng dẫn họp và tư vấn phụ huynh học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;
- Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;
- Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên;
- Hiệu trưởng trường có phân hiệu B
túc văn hóa.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10 đến phụ huynh học sinh và học sinh như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưng trường trung học phổ thông, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, Hiệu trưởng trường có phân hiệu bổ túc văn hóa, Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo viên chủ nhiệm lp 9 nghiên cu kỹ các văn bản sau:

1. Các Quyết định, Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực hiện hành.

2. Bảng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông chuyên năm học trước.

3. Bảng hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2020 - 2021, trong đó có danh sách các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường cao đẳng, trung cấp (sau đây gọi chung là Hệ thống trường lớp) có tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

4. Cẩm nang tư vấn tuyển sinh.

5. Các phiếu đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông.

II. NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH VÀ HỌC SINH

1. Họp toàn thể phụ huynh học sinh do Hiệu trưởng chủ trì:

1.1. Tuyên bố lý do, chú ý nhấn mạnh nội dung trọng tâm là hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học, đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và định hướng công tác hướng nghiệp học sinh sau trung học cơ sở, giới thiệu kỹ các trường cao đẳng, trung cấp có xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

1.2. Triển khai hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo (tóm tắt in thành văn bản cung cấp cho từng học sinh, phụ huynh học sinh hoặc niêm yết trên bảng lớn để học sinh, phụ huynh học sinh tiện theo dõi), tiến độ thời gian thực hiện,...

1.3. Hướng dẫn kỹ về các điều kiện tuyển sinh, chế độ ưu tiên, khuyến khích (có tóm tắt ở phía sau phiếu đăng ký), chế độ tuyển thẳng, phân biệt rõ các trường hợp tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên,...

2. Họp phụ huynh học sinh theo từng lớp với giáo viên chủ nhiệm:

2.1. Phát cho phụ huynh học sinh bảng Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2020 - 2021 và phiếu đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở và thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, giới thiệu danh sách hệ thống trường lớp có tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

2.2. Thực hiện tốt Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban nhân dân thành phố. Giáo viên chủ nhiệm tư vấn phụ huynh học sinh và học sinh chọn nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 các trường phù hp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển và giảm áp lực giao thông theo chủ trương của thành phố; để đảm bảo việc học tập đối với các trường hợp học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trung học phổ thông xa nơi cư trú, trường trung học cơ sở tư vấn riêng với phụ huynh học sinh, đề nghị phụ huynh chứng minh điều kiện đảm bảo cho học sinh học tập tại trường đã đăng ký theo nguyện vọng, không thay đổi nguyện vọng khi đã trúng tuyển (Có thực hiện biên bản tư vn giữa BGH - GVCN với PHHS).

2.3. Cuối phiên họp giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho phụ huynh học sinh địa chỉ trang Web của Sở Giáo dục và Đào tạo và của trường để nắm thêm các thông tin và số điện thoại (địa chỉ Email) của giáo viên chủ nhiệm để có thể giúp tư vấn riêng cho từng phụ huynh sau phiên họp.

Lưu ý:

- Học sinh đã học tiếng Nhật Ngoại ngữ 1 tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3 và Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1 nếu muốn tiếp tục chọn tiếng Nhật là Ngoại ngữ 1 khi lên lớp 10, cần đăng ký 3 nguyện vọng là 3 trường trung học phổ thông (Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Trưng Vương, Trường Trung học phổ thông Marie Curie) có tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật Ngoại ngữ 1.

- Học sinh đã học tiếng Đức Ngoại ngữ 1 tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3 và Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1 nếu muốn tiếp tục chọn tiếng Đức là Ngoại ngữ 1 khi lên lớp 10, cần đăng ký 3 nguyện vọng là 2 trường trung học phổ thông (Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Trung học phổ thông Marie Curie) có tuyển sinh lớp 10 tiếng Đức Ngoại ngữ 1.

- Học sinh học tiếng Hàn Ngoại Ngữ 2 tại trường Trung học cơ sở Hoa Lư, Quận 9 và Trường Trung học cơ sở Bình Thọ, quận Thủ Đức nếu muốn tiếp tục học tiếng Hàn là Ngoại ngữ 2 khi lên lớp 10, cần đăng ký nguyện vọng vào trường Trung học phổ thông Thủ Đức.

Đối với học sinh học tiếng Pháp thực hiện đúng theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Đối với học sinh học lớp tích hp thực hiện đúng theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn tuyển sinh 10 chương trình tích hợp.

Đối với Trường Trung học phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ngoài tuyển sinh chung theo chỉ tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường có tuyển sinh riêng với điều kiện thí sinh phải có thêm giấy chứng nhận là vận động viên các tuyến hoặc thẻ học sinh của Trường nghiệp vụ Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định; Trường Trung học phổ thông Thể dục thể thao Bình Chánh ngoài tuyển sinh chung theo chỉ tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường có tuyển sinh riêng theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc học sinh học tập và tốt nghiệp Trung học cơ sở của trường.

2.4. Lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của phụ huynh học sinh liên quan đến việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10. Phân công thư ký ghi biên bản buổi họp và thực hiện danh sách phụ huynh học sinh tham dự họp và đã nhận bảng “Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2020 - 2021”; với các cột, mục sau:

(1) Số thứ tự;

(2) Họ và tên phụ huynh học sinh;

(3) Họ và tên học sinh;

(4) Địa chỉ;

(5) Số điện thoại;

(6) Chữ ký phụ huynh học sinh có mặt dự họp và đã nhận bảng “Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2020 - 2021”;

(7) Ghi chú.

2.5 Phổ biến và tư vấn về tuyển thẳng đối với học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh), ngoài việc đăng ký thi tuyển vào các trường chuyên và các trường không chuyên, học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông gần nơi cư trú trên địa bàn thành phố phù hp điều kiện học tập (ngoại trừ các trường trung học phổ thông chuyên, trường trung học phổ thông có lớp chuyên, các trường tiên tiến hội nhập). Hồ sơ xét tuyển gồm: đơn xét tuyển thẳng và giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế hợp lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện phải chỉ đạo hiệu trưởng các trường trung học cơ sở kiểm tra, rà soát số liệu nguyện vọng đã đăng ký của học sinh trên địa bàn. Đối với những trường hợp học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 xa nơi cư trú, hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư vấn riêng với phụ huynh học sinh, đề nghị phụ huynh chứng minh điu kiện đảm bảo cho học sinh học tập tại trường đã đăng ký theo nguyện vọng, không thay đổi nguyện vọng khi đã trúng tuyển. Tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các cơ sở giáo dục và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 để nắm vững các quy định để hướng dẫn chính xác và kỹ lưỡng cho phụ huynh học sinh và học sinh của lớp mình phụ trách đăng ký đúng nguyện vọng đồng thời thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Trường hợp nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp 9 hướng dẫn sai sót hoặc không rõ ràng thì lãnh đạo nhà trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với phụ huynh học sinh và trước cơ quan quản lý cấp trên về sự việc trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Các Phòng, Ban Sở GD&ĐT;
- Lưu: VP, KTKĐCLGD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiếu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1399/GDĐT-KTKĐCLGD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 18/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1399/GDĐT-KTKĐCLGD

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446462