• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 14/CT-TTHT năm 2014 lập hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ đối với trường hợp giảm giá, khuyến mại do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 14/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-TTHT
V/v: hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 1 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngôi Sao Châu Á
Địa chỉ: Phòng 601 số 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Quận 1
Mã số thuế: 0306070413

Trả lời văn thư số 14/2013-SAV ngày 01/11/2013 và hồ sơ bổ túc ngày 16/12/2013 của Công ty về hóa đơn, chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.5, phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ quy định:

“Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”.

Trường hợp Công ty có thực hiện chương trình khuyến mãi bán hàng có giảm giá cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã giảm. Trường hợp Công ty thực hiện chiết khấu cho khách hàng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá do mua đạt được doanh số nhất định theo các chương trình khuyến mại, thì số tiền giảm giá, chiết khấu được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Việc Công ty đề nghị được lập hoá đơn riêng lẻ điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh khi chưa kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 2;
- Lưu: (HC,TTHT)
3474-2013 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 02/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14/CT-TTHT

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251063