• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 14009/TCHQ-GSQL năm 2014 sử dụng mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14009/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14009/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Vụ Pháp chế-BTC,
- Vụ chế độ kế toán và kiểm toán

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại cuộc họp chiều ngày 12.11.2014 với đại diện một số doanh nghiệp bàn về dự thảo các Thông tư hướng dẫn Luật Hải quan trong đó có nội dung chỉ đạo: doanh nghiệp sử dụng báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán của nhà nước để nộp cho cơ quan hải quan theo định kỳ thay cho báo cáo nhập-xuất-tồn; cơ quan hải quan không đặt thêm yêu cầu cho doanh nghiệp; cơ quan hải quan sử dụng báo cáo tài chính của doanh nghiệp để kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư đối với loại hình chế xuất, gia công, nhập sản xuất xuất khẩu. Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý đơn vị như sau:

1. Về báo cáo tài chính của doanh nghiệp:

Đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất cơ quan hải quan thực hiện quản lý theo lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, lượng nguyên liệu, vật tư đưa vào sử dụng, lượng nguyên liệu, vật tư xuất khẩu; việc cân đối lượng nguyên liệu, vật tư này thông qua định mức thực tế sử dụng do doanh nghiệp xây dựng.

Qua xem xét một số báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì trên báo cáo tài chính này chỉ thể hiện lượng và trị giá nguyên liệu, vật tư còn tồn kho (bao gồm chi phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, chi phí sản xuất chung), không thể hiện cụ thể số lượng nguyên liệu, vật tư và tình hình sử dụng trong kỳ báo cáo; số liệu trên báo cáo tài chính không phân biệt được nguồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hay mua trong nước; do vậy, không đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan hải quan.

Khi phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, doanh nghiệp phải kết xuất dữ liệu theo các tiêu chí theo yêu cầu để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra.

2. Về sử dụng mẫu biểu báo cáo do Bộ Tài chính ban hành:

Để đảm bảo quản lý của cơ quan hải quan trên nguyên tắc sử dụng ngay những số liệu sẵn có tại doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan dự thảo 02 mẫu biểu báo cáo tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (gửi kèm):

(1) Mẫu biểu báo cáo số liệu nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư (áp dụng cho loại hình chế xuất, gia công và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày).

(2) Mẫu biểu báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư để thực hiện hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng phải nộp thuế ngay tại thời điểm nhập khẩu.

Đề nghị Quý đơn vị cho biết: Trường hợp Bộ Tài chính ban hành 02 biểu mẫu báo cáo này để doanh nghiệp thực hiện thay cho báo cáo tài chính thì có phù hợp với quy định của pháp luật kế toán hiện hành không?

Ý kiến gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/11/2014 để tổng hợp, trình Bộ xin ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng sự hợp tác của Quý đơn vị/.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Mẫu: ………./BCQT-NL, VT/2014

BẢNG BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ
(áp dụng đối với gia công, nhập sản xuất xuất khẩu, chế xuất)

Tên tổ chức, cá nhân:.................................Mã số:.....................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công số........................hoặc kỳ báo cáo (áp dụng đối với NSXXK, Chế xuất)

Đơn vị Hải quan làm thủ tục:......................................................................................

STT

Tên nguyên liệu, vật tư (NL, VT)

Mã HS

Lượng NL, VT tồn kho đầu kỳ

Lượng NL, VT nhập kho trong kỳ

Lượng NL, VT xuất kho

Lượng tồn kho cuối kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày.... tháng....năm…….
Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu: ………./BCQT-SXXK/2014

BÁO CÁO TÍNH THUẾ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU
(áp dụng khi làm thủ tục hoàn thuế)

Tên tổ chức, cá nhân:.................................Mã số:.....................................................

Địa chỉ:…....................................................................................................................

Đơn vị Hải quan làm thủ tục:......................................................................................

STT

Mã HS của NL, VT

Nhập khẩu

Xuất khẩu

Lượng NL,VT thay đổi mục đích sử dụng

Lượng NL,VT tồn

Số tiền thuế

Số thuế đã kê khai do thay đổi mục đích sử dụng

Số thuế chuyển tiếp theo dõi

Lượng NL, VT nhập khẩu

Lượng NL,VT tồn đầu kỳ chưa quyết toán

Đơn vị tính

Số thuế nhập khẩu chưa quyết toán

Tổng lượng sản phẩm xuất khẩu

Tổng lượng NL,VT sử dụng cho SP XK hoặc xuất trả

Đề nghị hoàn

Đề nghị không thu

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày.... tháng....năm……….
Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14009/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14009/TCHQ-GSQL

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259249