• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 14032/TCHQ-GSQL năm 2014 về nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá đầu tư trồng ở Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14032/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14032/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá đầu tư trồng ở Campuchia

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 1828/HQTN-NV ngày 31/10/2014 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh v việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu thuốc lá do Công ty CP Minh Tâm (Việt Nam) trồng ở Campuchia mang về, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty CP Minh Tâm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 525/BKHĐT-ĐTRNN ngày 23/4/2012 với thời gian hoạt động của dự án đầu tư trong 25 năm, địa điểm thực hiện dự án tại tỉnh KôngPôngChàm Cambodia. Theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC thì tỉnh KôngPôngChàm thuộc danh mục tỉnh giáp biên giới Việt Nam Campuchia nên dự án của Công ty CP Minh Tâm thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC. Đến ngày 02/6/2014 tỉnh KôngPôngChàm bị chia tách thành 2 tỉnh KôngPôngChàm và Thbuong Khumum, sau ngày Công ty CP Minh Tâm được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Vì vậy, trường hợp của Công ty Minh Tâm tiếp tục được hưởng ưu đãi theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC theo đúng quy mô dự án nêu tại Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 525/BKHĐT-ĐTRNN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 23/4/2012. Đối vi các dự án khác được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài từ ngày 02/6/2014 trở đi mà thuộc tỉnh Thbuong Khumum thì không thuộc đối tượng được ưu đãi theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC .

2. Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước. Như vậy, Công ty CP Minh Tâm nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thuốc lá do chính doanh nghiệp đầu tư trồng ở Campuchia theo quy mô dự án nêu tại Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 525/BKHĐT-ĐTRNN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 23/4/2012 và được hưởng ưu đãi theo Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013 sửa đổi bổ sung Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính là phù hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST - BTC (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14032/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14032/TCHQ-GSQL

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258298