• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 14034/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BXD do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14034/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14034/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo phản ánh vướng mắc về việc thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có hiệu lực thi hành từ 15/10/2014, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ một số nội dung cụ thể như sau:

Phạm vi điều chỉnh nêu tại điểm 1.1 phần 1 quy định: “quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong phần 2”. Điểm 1.2 phần 1 Thông tư quy định đối tượng áp dụng không đề cập tới cơ quan hải quan. Tuy nhiên tại điểm 3.3.3 Phần 3 về Tổ chức thực hiện, Thông tư quy định: “Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra chứng nhận hợp quy các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan”. Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng ban hành được căn cứ bởi Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật của Quốc hội CHXHCN Việt Nam số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm...Đối tượng áp dụng của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là những tổ chức, cá nhân liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam.

Tại điểm 1.4.3 phần I Thông tư quy định: “Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Phần 2 khi lưu thông trên thị trường phải có Giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.”

Việc Bộ Xây dựng quy định cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra chứng nhận hợp quy các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan tại điểm 3.3.3 Phần 3 Thông tư số 15/2014/TT-BXD là không thống nhất với chính quy định tại điểm 1.4.3 phần I Thông tư số 15/2014/TT-BXD.

Hiện nay, đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm hàng hóa nhóm 2) thuộc lĩnh vực quản của Bộ Xây dựng bao gồm clanhke, xi măng pooclang thương phẩm, kính xây dựng và vật liệu xây dựng gạch ốp lát, cơ quan Hải quan đang thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010, số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 và số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng.

Đối với các nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu tại Phần 2 Thông tư số 15/2014/TT-BXD mà Bộ Xây dựng chưa đưa vào Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì cơ quan Hải quan chưa thực hiện việc kiểm tra chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan. Việc kiểm tra chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa này khi lưu thông trên thị trường do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện.

Tổng cục Hải quan xin trao đổi và đề nghị Quý Bộ có ý kiến trả lời về nội dung nêu trên để cơ quan hải quan thực hiện thống nhất. Văn bản trả lời gửi Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) trước ngày 26/11/2014.

Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14034/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14034/TCHQ-GSQL

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258310