• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1406/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1406/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1406/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 625/SKHĐT-XD ngày 05/5/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với các gói thầu do Ban quản lý dự án – UBND huyện Trần Văn Thời – Cà Mau quản lý đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể tại văn bản số 114/BXD-KTXD ngày 22/6/2012.

3. Việc chuyển tiếp áp dụng Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 2 của Nghị định này.

4. Về nguyên tắc đối với các hợp đồng đã ký trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP , thì việc điều chỉnh giá được áp dụng cho toàn bộ giá trị hợp đồng, bao gồm cả giá trị tạm ứng hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Do không có hồ sơ hợp đồng của các gói thầu này, nên Bộ Xây dựng không có đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp này việc điều chỉnh giá hợp đồng có phù hợp hay không.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1406/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1406/BXD-KTXD

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243618